Prodhimi i një TV spot-i, TV dokumentari dhe transmetimi dhe shpërndarja

QKVP e1628493602963
Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)
Publikuar
14/03/2022
Skadon
12/04/2022
Lokacioni
Kosovë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Versioni Shqip

  • Lënda: Thirrje e hapur për shërbime
  • Objektiva: Prodhimi i një TV spot-i, prodhimi i një TV dokumentari dhe transmetimi dhe shpërndarja e TV Spot-it dhe TV Dokumentari

2020/419-488 - “Rritja e punësimit të personave me aftësi të kufizuara përmes zbatimit të planit lokal të veprimit për punësimin e PAK në Skenderaj dhe Vushtrri”

(Aktiviteti 2.5: 1 dokumentar i shkurtër që tregon PAK në punë)

Pala kontraktuese: Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)

TERMAT E REFERENCËS

---

Verzija na Srpski

  • Predmet: Otvoreni poziv za usluge
  • Cilj: Produkcija TV spota, produkcija TV dokumentarnog filma i emitovanje i distribucija TV spota i TV dokumentarnog filma

2020/419-488: „Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz primenu lokalnog akcionog plana za zapošljavanje OSI u opštinama Srbica i Vučitrn”

(Aktivnost 2.5: 1 kratki dokumentarni film koji prikazuje osobe sa invaliditetom na poslu)

Naručilac: Kosovski centar za samopomoć (KCSH)

PROJEKTNI ZADATAK

---

English version

  • Subject: Open Call for Services
  • Objective: Production of a TV spot, Production of a TV documentary and the Broadcasting and dissemination of TV Spot and TV Documentary

2020/419-488 - “Increasing employability of people with disabilities through the implementation of the local action plan for the employment of PWD-s in Skenderaj and Vushtrri municipalities” (Activity 2.5: 1 short documentary showing PWD-s at work)

Contracting Party: Kosovar Centre for Self-Help (KCSH)

TERMS OF REFERENCE

Shpalljet e ngjashme

16/05/2022
16/05/2022
Asistente të shitjes   Gjakovë
16/05/2022
27/04/2022