Printim dhe Publikim / Printing and Publication

Manifesta 14 Prishtina
Publikuar
14/04/2022
Skadon
03/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Manifesta 14 Prishtina fton të gjitha palët e interesuara (kompanitë, konsulentët apo OJQ-të) që të shprehin interesin e tyre për ofrimin e shërbimeve në përputhje me Udhëzimet dhe Informatat.

Procesi i tenderimit është i hapur për të gjithë konsulentët, kompanitë e regjistruara ligjërisht ose OJQ-të që duan të marrin pjesë. Të gjithë konsulentët, firmat lokale të regjistruara ligjërisht ose OJQ-të duhet të jenë në gjendje të dokumentojnë pranueshmërinë e tyre për të marrë pjesë sipas kërkesave të ftesës për tender.

Dosja e tenderit, e cila përfshin detajet e çdo shërbimi të kërkuar, përfshin udhëzimet për ofertuesit dhe kriteret e vlerësimit.

Aktualisht ftojmë kompanitë e interesuara të paraqesin një ofertë për tenderin e mëposhtëm:

---

Manifesta 14 Prishtina invites all interested parties (companies, consultants or NGOs) to express their interest in providing services in accordance with the Instructions and Information.

The tendering process is open to all consultants, legally registered companies or NGOs who want to participate. All consultants, legally registered local firms or NGOs must be able to document their eligibility to participate according to the requirements of the invitation to tender.

The tender dossier, which includes the details of each service requested, includes instructions for bidders and the evaluation criteria.

We are currently inviting interested companies to submit a bid for the following tender:

Shpalljet e ngjashme

Intern (5)   Prishtinë
17/05/2022
English Language Editor   Prishtinë
12/05/2022
10/05/2022