Vazhdimi i Konkursit për Praktikantë Vullnetarë (74)

kpk e1623864352872
Sekretariati i  Këshillit Prokurorial të Kosovës
Publikuar më
12/11/2021
Qyteti
Kosovë
Lloj listimi

Përshkrimi

Në bazë të nenit 31 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës Nr.  06/L-056, nenit 16 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 33 të Rregullores për Organizimin e  Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit Nr. 11/2015, lidhur me pranimin e  praktikantëve vullnetarë, për periudhën një (1) vjeçare në Prokurorin e Shtetit, Sekretariati i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpallë këtë: 

VAZHDIM I KONKURSIT

Nr. 03/2021 

Për praktikantë vullnetarë si në vijim: 

Nr. | INSTITUCIONI  | Numri i Praktikanteve

 1. Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit  | 1
 2. Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave ( Prishtinë, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Prizren,  Mitrovicë) | 7
 3. Prokuroria e Apelit  | 1
 4. Prokuroria Themelore Prishtinë  | 30
 5. Prokuroria Themelore Gjilan | 5
 6. Prokuroria Themelore Ferizaj  | 10
 7. Prokuroria Themelore Prizren | 10
 8. Prokuroria Themelore Gjakovë | 10

GJITHSEJ:  74

Detyrat kryesore të praktikantit/es: 

 • Kryen detyra të caktuara nga kryeprokurori, prokurori dhe administratori. Ndihmon kryeprokurorin, prokurorin dhe administratorin e prokurorisë si dhe kryen pune të tjera në koordinim me zyrtarët e prokurorisë. 

Kualifikimet:  

 • Diplomë Universitare të Fakultetit Juridik. 

Aftësitë dhe Shkathtësitë e kërkuara: 

 • Njohuri të procedurave administrative, penale, etj; 
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve ligjore; 
 • Aftësi për përgatitjen e akteve juridike; 
 • Aftësi të punës me kompjuter; 
 • Shkathtësi komunikimi. 

Dokumentet për aplikim

 • Aplikacioni për praktikë; 
 • Diploma e Fakultetit Juridik (studimet themelore);
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj;
 • Letër motivuese;
 • Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës (kopje).

VËREJTJE: 

Konkursi është i hapur shtatë (7) ditë nga dita e publikimit më datën: 12.11.2021 dhe mbyllet me  datë 18.11.2021. 

Kërkesa (aplikacioni) për praktikë vullnetare gjendet ne web: www.prokuroria-rks.org Forma e aplikimit: 

Aplikimi bëhet në mënyre elektronike, pas plotësimit, aplikacionit i bashkëngjitni dokumentet e  skanuara të cilat kërkohen sipas konkursit ne formatin PDF, dokumentacioni dërgohet në posten  elektronikë: burimet.njerezore@rks-psh.org, ku me pas ju do te pranoni konfirmimin për  dërgesën e aplikacionit tuaj ne mënyre elektronike.  

Aplikacionet pas skadimit të afatit të konkursit të lartcekur nuk pranohen.

Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme