Praktikantë Vullnetarë (20)

kpk e1623864352872
Prokuroria Themelore Pejë
Publikuar
21/02/2022
Skadon
07/03/2022
Lokacioni
Pejë
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 31 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës Nr.  06/L-056, nenit 16 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 33 të Rregullores për Organizimin e  Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit Nr. 11/2015, lidhur me pranimin e  praktikantëve vullnetarë, për periudhën një (1) vjeçare në Prokurorin e Shtetit, Sekretariati i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpallë këtë: 

K O N K U R S 

Nr. 02/2022 

Për praktikantë vullnetarë si në vijim:

Nr.  | I N S T I T U C I O N I  | Numri i Praktikanteve
1. Prokuroria Themelore Pejë | 20
GJITHSEJ:  | 20

Detyrat kryesore të praktikantit/es: 

 • Kryen detyra të caktuara nga kryeprokurori, prokurori dhe administratori. Ndihmon kryeprokurorin, prokurorin dhe administratorin e prokurorisë si dhe kryen pune të tjera në koordinim me zyrtarët e prokurorisë. 

Kualifikimet:  

 • Diplomë Universitare të Fakultetit Juridik. 

Aftësitë dhe Shkathtësitë e kërkuara: 

 • Njohuri të procedurave administrative, penale, etj; 
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve ligjore; 
 • Aftësi për përgatitjen e akteve juridike; 
 • Aftësi të punës me kompjuter; 
 • Shkathtësi komunikimi. 

Dokumentet për aplikim

 • Diploma e Fakultetit Juridik (studimet themelore); 
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj; 
 • Letër motivuese; 
 • Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës (kopje). 

VËREJTJE: 

Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit më datën: 21.02.2022 dhe  mbyllet me datë 07.03.2022. 

Kërkesa (aplikacioni) për praktikë vullnetare gjendet ne Web: www.prokuroria-rks.org

Forma e aplikimit: 

Aplikimi bëhet në mënyre elektronike, pas plotësimit, aplikacionit i bashkëngjitni dokumentet e  skanuara të cilat kërkohen sipas konkursit ne formatin PDF, dokumentacioni dërgohet në posten  elektronikë: burimet.njerezore@rks-psh.org, ku me pas ju do te pranoni konfirmimin për  dërgesën e aplikacionit tuaj ne mënyre elektronike.  

Aplikacionet pas skadimit të afatit të konkursit të lartcekur nuk pranohen.