Praktikantë Vullnetarë (20): Vazhdim konkursi

kpk e1623864352872
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK)
Publikuar
01/04/2022
Skadon
08/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 31 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës Nr.  06/L-056, nenit 16 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 33 të Rregullores për Organizimin e  Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit Nr. 11/2015, lidhur me pranimin e  praktikantëve vullnetarë, për periudhën një (1) vjeçare në Prokurorin e Shtetit, Sekretariati i  Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall këtë: 

VAZHDIM TË KONKURSIT
Nr. 03/2022 

Për praktikantë vullnetar si në vijim: 

Nr. | Institucioni | Numri i Praktikanteve

1.  Prokurori i Shtetit - Prokuroria Themelore Prishtinë | 20

GJITHSEJ:  20

Detyrat kryesore të praktikantit/es: 

 • Kryen detyra të caktuara nga kryeprokurori, prokurori dhe administratori.
 • Ndihmon kryeprokurorin, prokurorin dhe administratorin e prokurorisë si dhe kryen pune të tjera në koordinim me zyrtarët e prokurorisë. 

Kualifikimet:  

 • Diplomë Universitare të Fakultetit Juridik. 

Aftësitë dhe Shkathtësitë e kërkuara: 

 • Njohuri të procedurave administrative, penale, etj; 
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve ligjore; 
 • Aftësi për përgatitjen e akteve juridike; 
 • Aftësi të punës me kompjuter; 
 • Shkathtësi komunikimi. 

Dokumentet për aplikim

 • Diploma e Fakultetit Juridik (studimet themelore); 
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj; 
 • Letër motivuese; 
 • Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës (kopje). 

VËREJTJE: 

Konkursi është i hapur tetë (8) ditë nga dita e publikimit më datën: 01.04.2022 mbyllet me datë 08.04.2022.

Kërkesa (aplikacioni) për praktikë vullnetare gjendet ne Web: www.prokuroria-rks.org

Forma e aplikimit: 

Aplikacioni dorëzohet në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës/Divizioni i Burimeve  Njerëzore Rr. Luan Haradinaj nr.100 në Prishtinë. 

Aplikacionet pas skadimit të afatit të konkursit lartë cekur nuk pranohen.

Shpalljet e ngjashme

Teknik/e i/e farmacisë   Rahovec e re
22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec e re
22/05/2022
Biblotekist/e   Istog e re
22/05/2022