Praktikantë (30)

64x64 gjyqesori stema logo judiciary kosovo e1604661300837
Gjykata Themelore në Ferizaj
Publikuar
12/05/2022
Skadon
26/05/2022
Lokacioni
Ferizaj
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në nenin 3 të Rregullores për Procedurën e Rekrutimit të Praktikanteve në Gjykata, për  praktikantë vullnetarë (pa pagesë), për kohë të caktuar, në kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  

Gjykata Themelore në Ferizaj  

Shpall: 

K O N K U R S
Nr.02/2022

Titulli i vendit të punës: Praktikantë 

 1. Gjykata Themelore në Ferizaj ... tridhjetë (30) pozita
 2. Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik ... dhjetë (10) pozita dhe
 3. Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpcë ... pesë (5) pozita. 

Pozita Nr.1  

 • Titulli i pozitës: Praktikantë
 • Vendi i punës: Gjykata Themelore në Ferizaj
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një (1) viti, pa pagesë.
 • Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë: Administratori i Gjykatës

Pozita Nr.2  

 • Titulli i pozitës: Praktikantë
 • Vendi i punës: Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një (1) viti, pa pagesë.
 • Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë: Ndihmës Administratori i Gjykatës

Pozita Nr.3  

 • Titulli i pozitës: Praktikantë
 • Vendi i punës: Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpcë
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një (1) viti, pa pagesë.
 • Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë: Ndihmës Administratori i Gjykatës

Përshkrimi i detyrave të punës: 

Detyrat e praktikantit: Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve si  dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi.

Detyrat kryesore:  

 • Ndihmon punën në zyrën e administratës lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lëndëve si dhe në  menaxhimin e tyre në përgjithësi;
 • Ndihmon gjyqtarët në punët që kanë të bëjnë me futjen e shkresave të lëndëve në dosje;
 • Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në Gjykatë / Degë të Gjykatës duke përfshirë  regjistrimin e shkresave të lëndës etj,
 • Kryen edhe punë tjera sipas nevojës së Gjykatës.

Kualifikimet: 

 • Diplomë e Fakultetit Juridik, programi i studimeve katër (4) vjeçare, apo 240 kredi ECTS ose  Master;
 • Njohuri të procedurave gjyqësore;
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike);
 • Njohuri të mjaftueshme ligjore dhe
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë për  përpilimin e dokumenteve ligjore si dhe shkathtësi komunikimi në të folur

VËREJTJE: 

 • Procedura e konkursit është e hapur për kandidatë të jashtëm.
 • Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi Shërbimin Civil,  Nr. 03/L- 149, Rregullores, Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe  Rregullores Nr. 08/2017 për Praktikantë në Gjykata dhe Sekretariatin e SKGJK-së. 

Konkursi publikohet me datë 12/05/2022 dhe mbyllet me datë 26/05/2022. 

Aplikacionet mund t’i merrni në Zyrën e Pranimit në Gjykatën Themelore në Ferizaj, Rr. Sali Çeku” pn. dhe po ashtu, aplikacionet mund t’i shkarkoni në mënyrë elektronike në Web portalin e  Këshillit Gjyqësor të Kosovës: www.gjyqesori-rks.org . 

Aplikacionet e plotësuara mund t’i dorëzoni në Gjykatën Themelore në Ferizaj, Rr. Sali Çeku” pn.  si dhe përmes postës - kodi postar 70000.  

Shkarko Aplikacionin

 • Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 
 • Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet në Nenin 11, par.3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së  Kosovës.

Aplikacioni e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

 • Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare. Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të shënohen të  gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkuroni. 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: 

 • Kopja e diplomës apo certifikatës universitare, 
 • Kopja e letërnjoftimit dhe
 • Certifikatën që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale.

Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me  shënime të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë. 

 • Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion, kandidatët nuk kanë të drejtë t’i tërheqin prapa.
 • Në rast të ndonjë pyetje apo paqartësie mund të kontaktoni në numrat e tel./fiks: 0290/ 321 009  dhe 0290/ 320 261.