Praktikant për Kanalet Alternative të Distribuimit