Praktikant në Departamentin e Arkëtimit të Kredive në Vonesë