Praktikant/e në Njësinë e Faturimit dhe Tarifimit

64x64 ipko
IPKO
Publikuar më
29/03/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Praktikanti/ja në Njësinë e Faturimit dhe Tarifimit do të ketë përgjegjësitë e mëposhtme:

 • Asiston në kryerjen e fizibilitet teknik në lidhje me kërkesat e biznesit për zbatimin e produkteve dhe shërbimeve të reja ose modifikimin e atyre ekzistuese
 • Asiston në Sistemin e Faturimit dhe Tarifimit (SAP CC) dhe sistemet e ndërlidhura si CRM, SAP CI, sistemet e sigurimit, etj. për plotësimin e kërkesave të biznesit
 • Asiston në kryerjen e konfigurimeve, duke zbatuar skripte, duke modifikuar kodin burimor në Sistemin e Faturimit dhe Tarifimit dhe sistemet e tjera të ngjashme
 • Përgatit dokumentacionin teknik në lidhje me zgjidhjen e implementuar
 • Mbështet testet e pranimit të përdoruesit dhe zbaton rregullimin e defekteve në kod për çështje të zbuluara
 • Zgjidh problemet e çështjeve që përshkallëzohen në Faturim dhe Tarifim nga klientët ose ekipet e tjera të punës
 • Merr pjesë në projekte të ndryshme të iniciuara në bazë të kërkesave të biznesit ose nevojave teknike

Për t’u konsideruar për rolin, duhet të keni aftësitë, njohuritë dhe atributet e mëposhtme:

 • Njohuri bazike të zhvillimit me Oracle dhe / ose PL SQL
 • Njohuri bazike për strategjitë dhe modelet e integrimit të sistemeve, siç janë shërbimet në internet REST / SOAP
 • Njohuri me JAVA EI, skenarin Groovy, modelin e programimit MVC
 • Njohuritë mbi rrjedhat e përpunimit të transaksioneve, të kuptuarit e faturimit dhe procesimit të tarifave janë një avantazh
 • Njohja me katalogun e shërbimit SAP CC është një avantazh
 • Njohja e programimit ABAP është një avantazh
 • Kuptimi i mirë i standardeve të Industrisë së Telekomit, mjedisi kryesor i rrjetit dhe teknologjia GSM është një avantazh
 • Njohja e sistemit operativ UNIX / Linux është një avantazh
 • I/e aftë për të punuar në ekipë, proaktiv dhe i/e motivuar.

Edukimi i kërkuar profesional:

 • Student ose Bachelor në Teknologji Informacioni, Shkenca Kompjuterike
 • Njohuri në gj. shqipe dhe angleze (e shkruar dhe e folur)

Kandidati i suksesshëm do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë.

Afati i fundit për aplikim është 30 mars 2021

Apliko online.