Praktikant/e në Departamentin për Çështjet Ligjore dhe të Rregullatorit

ipko e1640271171172
IPKO
Publikuar
25/05/2022
Skadon
29/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Praktikanti/ja do t’i ketë këto përgjegjësi:

  • Ofron mbështetje ligjore në kuadër të Zyrës Ligjore dhe të Rregullatorit;
  • Asiston në kryerjen e detyrave administrative në kuadër të Zyrës Ligjore dhe të Rregullatorit;
  • Raporton në baza javore tek mbikëqyrësi/ja, për detyrat e realizuara, në kuadër të përgjegjësive që u janë caktuar.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

  • Njohuribazë për legjislacionin dhe çështjet ligjore në Kosovë;
  • Shkathtësi të avancuara në kompjuter; njohuri te Microsoft Office;
  • Shkathtësi analitike;
  • Aftësi për të komunikuar në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje;
  • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe në të shkruar dhe në folur, njohuri të gjuhës angleze e dëshirueshme;
  • Motivim për të përfituar njohuri të reja përgjatë programit të praktikes;
  • Në përfundim të studimeve universitare ose sapo diplomuar.

Kandidati/ja i/e suksesshëm do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punes: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 29.05.2022.

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022