Praktikant/e

fsdk logo e1622561631865
Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK)
Publikuar
21/04/2022
Skadon
05/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) rishpallë:

Konkurs  

 • Titulli: Praktikant për periudhë të caktuar kohore (6 muaj) 
 • Raporton: Drejtorit Menaxhues të FSDK-së. 

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 

 • Mbështete, ndihmon Drejtorin Menaxhues dhe të gjitha Njësit në kryerjen e aktiviteteve rutinore sipas përcaktimit nga Drejtori Menaxhues, në mënyrë që njëkohësisht të zhvillojë aftësitë në fusha të ndryshme të FSDK-së; 
 • Mbështete kryerjen e aktiviteteve për vetëdijesimin e publikut mbi të drejtat dhe kufizimet e  sistemit të sigurimit të depozitave në Kosovë; 
 • Përgjegjës t'u përmbahet rregullave të brendshme të sjelljes, duke përfshire por duke mos u  kufizuar në vijueshmëri, orarin e punës, kodin e veshjes dhe konfidencialitetin;  
 • Praktikanti duhet të këshillohet, monitorohet dhe mbikëqyret nga drejtori dhe zyrtaret tjerë si  dhe duhet të bëjë përpjekje për të përmirësuar përformancen në përputhje me vlerësimin nga ana  e mbikëqyrësit; 
 • Kryen detyra tjera sipas përcaktimit nga Drejtori Menaxhues. 

Kualifikimet, Njohurit, Aftësi dhe gadishmëri tjera të kërkuara : 

 • Diplomë Universitare në Ekonomi apo tjera fusha por që kanë koncentrim profesional në Ekonomi,  përparësi kanë studentet që kanë titullin Master dhe nuk kanë përvojë pune; 
 • Njohuria e gjuhës serbe dhe / apo angleze do të konsiderohet përparësi; 
 • Të dëshmojë njohuri të mira të aplikacioneve aktuale kompjuterike, programeve të Microsoft  Office; 
 • Aftësi për punë ne ekip;  
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar; 
 • Shkathtësi të mira në hartim të dokumenteve. 

 Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet në vijim:  

 • CV të detajuar. 
 • Letrën motivuese ku theksohet interesimi për pozitën. 
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Kopje të certifikatave profesionale. 

 Si të aplikoni:  

 • Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 05.05.2022.
 • Mund të aplikoni përmes postës elektronike në adresën: komisioni@fsdk.org duke bashkangjitur  komplet dosjen, ose t’i dorëzoni në zarf në zyret e FSDK-së (adresa: Rr. Rruga Tirana, nr. 31  Lakërishtë, kati i parë, 10000 Prishtinë, Kosovë).  
 • Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen intervistës.

Shpalljet e ngjashme