Përfaqësues/e i/e Llogarive Kryesore

64x64 ipko
IPKO
Publikuar më
09/09/2021
Qyteti
Rahovec
Kategoria
Lloj listimi

Përshkrimi

Përfaqësuesi/ja i/e Llogarive Kryesore do të i ketë këto përgjegjësi:

 • Krijon kontakte të reja me klientë potencial, shet, menaxhon portofolion e klientit dhe ruan marrëdhëniet me klientët e rinj dhe ata ekzistues.
 • Identifikon klientët e ardhshëm duke shfrytëzuar numëratorë të bizneseve, referenca të klientëve, duke marrë pjesë në panaire dhe konferenca.
 • Përcjell arritjen e caqeve dhe, sipas nevojës, nxitë shitjen për të arritur caqet nëpërmjet aktiviteteve të shitjes së produkteve të ndryshme apo të shitjes së produkteve më të shtrenjta (cross-selling dhe up-selling).
 • Përgatitë oferta për klientë, në bashkëpunim me të gjitha departamentet përkatëse, duke u bazuar në afatet dhe kushtet e brendshme dhe në procedurat në fuqi.
 • Prezanton, negocion dhe nënshkruan kontrata me klientë, brenda fushës së autorizimeve të dhëna.
 • Regjistron të gjitha shitjet në sistem, verifikon nivelin e stokut dhe ri-porositë mallra sipas nevojës apo siç është e përshtatshme për klientë, në përputhje me politikat dhe procedurat e IPKO-s.
 • Sigurohet që klientët të i marrin faturat dhe bën inkasimin e pagesave/borxheve me kohë.
 • Mbanë dosjet e klientëve në mënyrë të organizuar, duke u bazuar në procedurat e brendshme.
 • Përditëson bazat e të dhënave ekzistuese dhe përcjell pagesat.
 • Jep informata kthyese/propozime për departamentet e tjera për aktivitete të ardhshme të kompanisë.
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.
 • Propozon mënyra dhe strategji të reja për rritjen e portofolios së klientëve të IPKO-s.
 • Identifikon rreziqet potenciale që kanë të bëjnë me largimin e klientëve të biznesit dhe propozon mënyra alternative për ruajtjen e një portofolio të qëndrueshme të klientëve të biznesit.

Për të u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyeshme për: Teknikat e shitjes, parimet dhe metodat e prezantimit, promovimit dhe shitjes së produkteve, shkathtësi themelore në matematikë – shkathtësi kompjuterike – njohuri të shkëlqyeshme për pakon MS Office dhe outlook.
 • Arsimimi: Diplomë bachelor në Administrim Biznesi ose fushë të ngjashme.
 • Përvoja e punës: min 3 vite përvojë të prezantimit dhe shitjes.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do të i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Rahovec
Afati i fundit për aplikim është data 15.09.2021

Apliko online.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

26/11/2021
26/11/2021
Recepsionist/e (3)   Prishtinë
25/11/2021