Përditësimi dhe plotësimi i Strategjisë së IKIH-së

Agjencia Kadastrale e Kosoves e1629964978131
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Publikuar
18/02/2022
Skadon
07/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Kërkesë për Shprehje Interesi

 • Shteti: Kosova
 • ID e projektit: P164555
 • Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pasurive të Patundshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
 • Nr. Identifikimi i Kontratës: XK-KCA-102906-CS-INDV

Përditësimi dhe plotësimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës

Historiku

Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një kredi nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) e Grupit të Bankës Botërore në vlerë prej 14.60 milionë euro për financimin e Projektit të Kadastrit të Patundshmërive dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP), i cili pritet të zbatohet brenda një periudhë pesëvjeçare. REGIP synon të ndihmojë QK-në për të rritur transparencën dhe cilësinë e administrimit të tokës dhe të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore. Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është agjencia zbatuese e REGIP-it, në kuadër të së cilës është themeluar Njësia për Zbatimin e Projekteve (NJIP). NJIP do të jetë përgjegjëse për zbatimin e përditshëm të projektit dhe për ofrimin e mbikëqyrjes teknike specifike të aktiviteteve të projektit. NJIP është përgjegjëse për të gjitha aspektet e besueshmërisë, të tilla si prokurimi, menaxhimi financiar, monitorimi dhe vlerësimi, dhe masat mbrojtëse sipas REGIP.

Komponentët e projektit janë Komponenti A - Mbështetja Politike, Ligjore dhe Institucionale; Komponenti B - Modernizimi i Kadastrës; Komponenti C - TIK dhe Infrastruktura Gjeohapësinore dhe Komponenti D - Menaxhimi i Projektit, Ngritja e Kapaciteteve, Informimi me Publikun dhe Monitorimi dhe Vlerësimi.

Komponenti C (TIK dhe Infrastruktura Gjeohapësinore) ka për objektiv mbështetjen e zbatimit të Strategjisë së Teknologjisë Informative të AKK-së dhe strategjisë së Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH) në Republikën e Kosovës. Këto strategji janë hartuar në kuadër të Projektit të mëparshëm të Kadastrës dhe Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (RECAP). Të dy dokumentet e strategjisë tregojnë vizionin për: (a) thjeshtimin e mëtejshëm të proceseve të biznesit, (b) rritjen e standardizimit të të dhënave dhe qasjen në të dhëna që do të përmirësonte efikasitetin e stafit dhe zyrave, (c) rritjen e transparencës dhe llogaridhënies; (d) qasje të barabartë në informacion; (e) të rrisë përdorimin e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore për zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja; dhe (f) të minimizojë mundësitë për praktika korruptive.

Të dyja strategjitë do të ofrojnë gjithashtu statistika gjinore dhe të dhëna të ndara për vendimmarrje të bazuar në prova dhe do të mbështesin procesin e monitorimit të qeverisjes së burimeve drejt arritjes së agjendës 2030. Kjo do të ofrojë mundësi të reja për qeverinë, komunat, organizatat joqeveritare, akademinë dhe sektorin privat për të zhvilluar shërbime dhe produkte të reja inovative.

Për strategjinë e IT-së të AKK-së, Komponenti C do të investojë në zhvillimin e mëtutjeshëm të Sistemit Informativ Kadastral të Tokës së Kosovës me Arkitekturë të Orientuar në Shërbime (SIKTK-SOA) për të mbështetur thjeshtimin e proceseve të biznesit, zbatimin e ndryshimeve ligjore dhe reformën institucionale gjatë periudhës së projektit. , zhvillimi i shërbimeve elektronike, ndërveprueshmëri më e madhe me sistemet dhe regjistrat e tjerë qeveritar përmes e-Gateway, asistencë teknike për sigurimin e cilësisë, kontrollin e cilësisë dhe përmirësimin e sigurisë kibernetike, furnizimin me harduer dhe trajnimin teknik. Komponenti do të mbështesë gjithashtu përditësimin e Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit për të mbuluar pesë (5) vitet e ardhshme dhe zhvillimin dhe zbatimin e një strategjie për menaxhimin e arkivave dhe dokumenteve dhe një plan veprimi. Komponenti do të zhvillojë një standard për arkivimin dixhital, dixhitalizimin e të dhënave si dhe zhvillimin e e-shërbimeve nga arkivi qendror dixhital.

Strategjia e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH-së) e përgatitur në kuadër të RECAP u përfundua në vitin 2015, por nuk u zbatua në atë kohë. Sipas Komponentit C, do të bëhen investime në asistencë teknike për të përditësuar dhe më pas për të mbështetur zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Infrastrukturës të Informacioneve Hapësinore(IKIH), e cila do të përmirësojë disponueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve në vend dhe do të sigurojë që agjencitë dhe sektori privat të kenë një mënyrë për të shkëmbyer informacion, të punojnë së bashku dhe ndërtojnë produkte dhe shërbime të reja.

Komponenti synon të rrisë kapacitetin e AKK-së për të menaxhuar sistemet e IT-së dhe zbatimin e mëtejshëm të IKIH-së gjatë pesë (5) viteve të ardhshme dhe të krijojë një model të ri të qëndrueshëm biznesi për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e mëtejshme të sistemeve të IT-së.

Objektivi i përgjithshëm

Qëllimi i kësaj detyre është të rishikojë draft strategjinë ekzistuese të IKIH-së, dhe më pas të përditësojë dhe zhvillojë më tej Strategjinë e IKIH-së për periudhën 2022-2027 dhe gjithashtu të trajnojë anëtarët e stafit të AKK-së për t'u bërë specialistë të IKIH-së. Një konsulent individual do të caktohet për të kryer këtë detyrë.

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së (që do të trajnohen) do të punojnë ngushtë me palët kryesore të interesit brenda komunitetit të IKIH-së për të përcaktuar drejtimin strategjik, arsyetimin, strukturën qeverisëse, shtrirjen, ngritjen e kapaciteteve dhe udhërrëfyesin e zbatimit për IKIH-në e Kosovës. Përveç kësaj, konsulenti do të punojë me stafin menaxhues të AKK-së, këshilltarët ndërkombëtarë dhe vendorë për të përmbushur objektivat e përcaktuara. Strategjia e IKIH-së e hartuar për periudhën 2015-2020 nuk ka mundur të zbatohet për shkak se ligji për IKIH-në nuk është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i cili tashmë është në fazën përfundimtare të miratimit dhe pritet të hyjë në fuqi gjatë këtij viti. . Për zbatimin sa më efektiv të këtij ligji është i nevojshëm përditësimi dhe plotësimi i Strategjisë për IKIH për 5 vitet e ardhshme 2022-2027.

Objektivat e Strategjisë së IKIH-së janë të transformojë mënyrën se si ndahen të dhënat hapësinore brenda Kosovës, në mënyrë që të mund të mbështesë zhvillimin social dhe ekonomik kombëtar në dobi të të gjithëve. Nevojitet një rrugë zbatimi në rritje dhe e qëndrueshme në mënyrë që palët e interesuara të kalojnë nga gjendja aktuale e sistemeve të ndryshme GIS në një infrastrukturë të integruar dhe të harmonizuar për ndarjen e të dhënave hapësinore.

Fushëveprimi i punës për Përditësimin dhe plotësimin e Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës është treguar në Termat e Referencës (TR) për këtë detyrë. TOR-të mund të gjenden në lidhjen e internetit të AKK-së: http://www.kca-ks.org/vend-pune

Kualifikimet e Konsulentit

 • Konsulenti duhet të ketë diplomë universitare në shkenca kompjuterike, sisteme informacioni, gjeomatikë, gjeografi ose fusha të ngjashme dhe të jetë specialist i njohur ndërkombëtarisht në SDI, veçanërisht në fushat e Strategjive të IKIH-së, Trajnimit të IKIH-së dhe përcaktimit të Udhërrëfyesit të IKIH-së me të paktën 10 vjet përvojë në projekte dhe trajnime/kurse të lidhura me IKIH-në.
 • Konsulenti duhet të jetë me kualifikim të lartë në SDI dhe të paraqes dëshmi së mund te trajnoj/edukoj të tjerët në këtë fushë.
 • Konsulenti duhet të ofrojë dëshmi të një historie të dëshmuar në ofrimin e këshillave strategjike për IKIH-të me dëshmi mbështetëse të përfundimit të suksesshëm të projekteve të mëparshme të natyrës së ngjashme.
 • Konsulenti duhet të demonstrojë njohje me politikat evropiane, duke përfshirë Direktivën INSPIRE së bashku me dëshmi specifike sesi kjo njohuri është zbatuar në zhvillimin e strategjive të IKIH-së. Provat mund të përfshijnë zbatimin e politikave evropiane për strategjitë e IKIH-së, ose pjesëmarrjen aktive në procesin INSPIRE, qoftë si anëtar i një ekipi hartues INSPIRE, ose pjesëmarrjen si pjesë e një nisme në nivel (ndër)kombëtar për zbatimin e Direktivës INSPIRE. "Njohuria e Kornizës së Integruar të Informacionit Gjeohapësinor (IGIF) është e dëshirueshme."
 • Konsulenti duhet të ofrojë dëshmi të transferimit të njohurive dhe/ose aftësive të mëparshme, duke përfshirë konsultimet me palët e interesuara, zhvillimin bashkëpunues të IKIH-së, analizat kosto-përfitim, modelimin e financimit të SDI-së, modelimin e partneritetit të SDI-së, strukturën e qeverisjes dhe trajnimin e IKIH-ve zbatuese.
 • Konsulenti duhet të tregojë gjithashtu përvojën e mëparshme të zhvillimit të udhërrëfyesve të zbatimit dhe planeve të zbatimit në mënyrë ideale për projektet e IKIH-së në shkallë të gjerë. Kjo duhet të përfshijë zhvillimin e planeve programore me role dhe përgjegjësi të caktuara, monitorimin e performancës dhe menaxhimin e rreziqeve kryesore brenda projektit.
 • Përvoja e dëshmuar në interpretimin e direktivës së BE-së INSPIRE, ideale në kuadrin e zbatimit të një IKIH-së, dhe njohja e aspekteve ligjore që ndikojnë në shkëmbimin e të dhënave, duke përfshirë ligjin e pronësisë intelektuale dhe të drejtën e autorit, janë të preferueshme.
 • Përvoja e mëparshme në hartimin dhe zbatimin e arkitekturës së biznesit dhe teknike të IKIH-së, e bazuar në mënyrë ideale në Arkitekturën Teknike INSPIRE në përputhje me Rregulloret dhe Udhëzimet Teknike INSPIRE, janë të preferueshme.
 • Së fundi, konsulenti duhet të flasë rrjedhshëm gjuhën angleze ndërsa njohja e gjuhës shqipe do të ishte një avantazh.

Orari kohor dhe niveli i përpjekjes

Projekti është paraparë të kërkojë pesëdhjetë (50) ditë punë pune për të përfunduar brenda një periudhe prej gjashtë (6) muajsh. Brenda këtyre 50 ditëve, njëzet (20) ditë pune si punë në terren. Synohet që projekti të fillojë në prill 2022 dhe të finalizohet në shtator 2022.

Konsulenti do të punojë nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të AKK/NJIP-it, ndërsa drafti i Strategjisë së IKIH-së të përditësuar dhe plotësuar në Republikën e Kosovës do të komentohet nga Banka Botërore.

Procesi i përzgjedhjes

Individët me përvojë dhe të kualifikuar do të zgjidhen sipas Rregulloreve të Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit IPF (Rregulloret), të lëshuara në korrik 2016 dhe të rishikuara në nëntor 2017 dhe gusht 2018, bazuar në një thirrje të hapur për Përzgjedhjen e Konsulentëve Individualë (IC).

Kriteret e vlerësimit:

Konsulenti do të zgjidhet bazuar në:

 • Përvoja e përgjithshme e konsulentit (40%)
 • Përvojë pune përkatëse në fushat e zhvillimit të Strategjisë së IKIH-së (40%)
 • Përvojë trajnimi në fushën e SDI-së (20%)

Konsulentët e interesuar mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës: 08:00 - 16:00 (e hënë në të premte)

Shprehja e interesit mund të dorëzohet në adresën e mëposhtme deri në 07 mars, 2022

Agjencia Kadastrale e Kosovës
Muzafer Çaka, Koordinator i Projektit
Adresa: Rr. “Astrit e Arbnor Dehari” Nr.25
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
E-mail: Muzafer.Qaka@rks-gov.net

English version.

Shpalljet e ngjashme