Pediatër/re

fushe kosove e1558609477125
Komuna Fushë Kosovë
Publikuar
17/03/2022
Skadon
31/03/2022
Lokacioni
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008422
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/02/2022
Afati për aplikim: 17/03/2022 - 31/03/2022

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS
Për themelimin e mardhënies së punës me afat të pacaktuar

 • Titulli i vendit të punës: Pediatër/e
 • Institucioni: Komuna Fushë Kosovë
 • Drejtorati: Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit publik
 • Numri i Pozitave: 1 ( një)
 • Titulli i mbikqyrësit: Shefi i Njësisë, Kryeshefi i Departamentit të MF-QKMF-së
 • Grada/koeficienti: H-20 Gr/St. H-659 8.4
 • Kohëzgjatja e emërimit: Në kohë të pacaktuar
 • Vendi i punës: QKMF “Dr.Fatmir Krasniqi” Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • kryen kontrollimin e fëmijëve,
 • përcakton terapinë,
 • jep këshilla lidhur me ushqimin,veshjen dhe faktorët tjerë,
 • kryen vizita dhe kontrolle sistematike të fëmijëve të posalindur,shkollorë dhe parashkollorë
 • përcakton indikacionet dhe kontraindikacionet për aplikimin e vaksinave,
 • jep këshilla prindërve në aspektin edukativo-arsimorë dhe shëndetësorë,
 • mban evidencën e sakt dhe të rregullt mbi kontrollimet ditore dhe plotëson kartelat,
 • plotëson reçetat dhe dokumentacionin tjetër të nevojshëm,
 • kujdeset për konsumin racional të barërave,materialit dhe instrumenteve mjekësore,
 • mban evidencën statistikore ditore të punës,
 • harton raporte mujore dhe të tjera dhe raporton me kohë për sëmundjet akute-ngjitëse,
 • kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së Kryeshefit dhe Drejtorit të QKMF dhe i përgjigjet atyre për punën e vet.

Kushtet dhe kriteret:

 • Të jet shtetas i/e Republikës së Kosovës (kopja e Letërnjoftimit),
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruaer,
 • të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin mbi gjuhët,
 • të jetë i/e aftë në pikëpamje shëndetësore (Certifikata e mjekut, pas pranimit në mardhënie pune),
 • të mos jet i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje (dëshmi me shkrim nga Organi kompetent),
 • të mos ketë në fuqi një masë diciplinore për largim nga një pozitë e Zyrtarit publik,
 • të ketë të kryer Fakultetin Mjekësisë-Specialist i Pediatrisë (Diploma ose Certifikata-fotokopje)
 • personat që kan diplomuar jashtë R. së Kosovës,duhet të kenë të nostrifikuara diplomat në MASHT
 • të jetë iJe regjistruar dhe licencuar në M.SH. (Licenca e punës),
 • të ketë aktivitete dhe trajnime të realizuara dhe të dëshmuara,
 • të ketë shkathtësi pune jfe pavarur dhe në ekip,
 • të ketë njohuri të punës me Kompjuterë,
 • të ketë kategorinë “B” të vozitjes (e dëshirueshme) dhe
 • të ketë gatishmëri të punojë me të gjitha grupet, pa dallim moshe,gjinie,etnie,religjioni ose race.

Dokumentacioni i nevojshëm

 • të ketë të kryer aftësimin adekuat profesional,
 • të jetë i regjistruar në M.SH. (liçenca e punës)
 • formulari mbi aplikacionin (i plotësuar),
 • syzhea personale-CV,
 • certifikatë se nuk jeni nën hetime (origjinali),
 • dokumenti personal (letërnjoftimi ose pasaporta)
 • certifikata e mjekut (pas zgjedhjes nga Komisioni).

INFORMATË E PËRGJITHËSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT
Mënyra dhe afati i aplikimit

Pranimi në detyrë,bazohet në parimet e mundësive të barabarta, meritës dhe integritetit, mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe proporcional gjinor dhe të komuniteteve. Procesi përzgjedhës do të bazohet gjithashtu në një proces profesiona (transparent e të
drejtë, bazuar në vlerësimin e njohurive, aftësive dhe cilësive profesionale të kandidatëve, ku përfshihet një testim me shkrim dhe me gojë.

Data e njoftimit në webfaqen unike të procedurave të konkurimit konkursi.rks-gov.net është nga data:15,02.2022,deri më:16.03.2022.

Afati për paraqitjen e aplikacioneve, është 15 ditë,nga data:17.03.2022,deri më: 31.03.2022, ditëve të punës, nga ora 08,00 deri në ora 15,00.

Përveç webfaqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqen zyrtare të Komunës.

Aplikacionet merren në-Arkivë e Komunës ose mund të shkarkohet nga web-faqja zyrtare e Komunës së Fushë Kosovës, dhe të plotësuara dorëzohen personalisht në Arkivë ose dërgohen me postë në adresën: Komuna Fushë Kosovë, Rruga “Tahir Zemaj” nr.2.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë dhe aplikacionet e pakumpletuara nuk do të pranohen.