Ofertë për shërbime hoteleri

handikos logo
Handikos
Publikuar
18/03/2022
Skadon
24/03/2022
Lokacioni
Kosovë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shërbime hotelerie jashtë zonës së Prishtinës (e preferueshme në ndonjë zonë atraktive-turistike).

Të gjitha palët e interesuara ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre në email-in:
handikos@handi-kos.org, me mbishkrimin “Oferta për shërbime hotelerie”, më së largu deri më 24/03/2022, deri në ora 14:00. Ofertat e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren në konsideratë.

Ftesën për ofertë.

---

Association of Paraplegics and Paralysis of Children of Kosovo – HANDIKOS is looking for bidders for hoteliery services outside of the area of Prishtina (preferably within an attractive-tourist area).

All interested parties are invited to submit their bids in the email:
handikos@handi-kos.org, with the subject “Bid for hotel services”, no later than 24/03/2022 by 14:00. Bids received after the deadline will not be considered.

Request for bid.