Ofertë për pajisje

handikos logo
Handikos
Publikuar
18/03/2022
Skadon
24/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës - HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për pajisje teknike për vlerësim të qasjes.

Të gjitha palët e interesuara ftohen të plotësojnë kërkesat për kuotim (në linkun brenda ftesës për ofertë) dhe të dorëzojnë ofertat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrimin “Oferta për pajisje”, më së largu deri më 24/03/2022, deri në ora 14:00. Ofertat e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren në konsideratë.

Ftesë për ofertë.

---

Association of Paraplegics and Paralysis of Children of Kosovo – HANDIKOS is looking for bidders for accessibility evaluation equipment.

All interested parties are invited to complete quotation request (in the link within request for bid) and submit their bids in the email: handikos@handi-kos.org, with the subject “Bid for equipment”, no later than 24/03/2022 by 14:00. Bids received after the deadline will not be
considered.

Request for bid.