Njoftim Tenderi: Blerja e veglave të punës

64x64 help kosovo
Help Kosovo
Publikuar më
18/01/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Tender Notice/Njoftimi për tenderin

[Purchase of Working Tools for clients in Podujeva and Drenas]
/[Blerja e veglave të punës për klientët nga Podujeva dhe Drenasi]

Tender Reference No: P-XKX-031-20-21-01/Nr. i Referencës së tenderit: P-XKX-031-20-21-01 Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) is a humanitarian, non-governmental, non-profit organization founded in 1981 that works in around 20 countries throughout the world, including Kosovo.

Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) është organizatë humanitare joqeveritare, jofitimprurëse, e themeluar në vitin 1981, e cila punon në rreth 20 shtete anë e mbanë botës, përfshirë Kosovën.

Help, for its project “Support to socio-economic stability in Kosovo”, funded by Medicor Foundation, invites all qualified and specialized contractors to participate in the tender for a Supply Contract for Purchasing of Working Tools.

Organizata “Help” për projektin e saj “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në Kosovë”, të financuar nga Fondacioni Medicor, i fton të gjithë kontraktuesit e kualifikuar dhe të specializuar që të marrin pjesë në tenderin për Furnizim për blerjen e veglave të punës.

Tender Release Date:/Data e shpalljes së tenderit:
[18-01-2021 at/në 12:00]
Tender Closure:/Data e mbylljes së tenderit:
[08-02-2021 at/në 12:00]

The tender documents will provide all relevant information in detail and will be provided by Email upon receipt of you Letter of Interest which you may send to: Gent Saraçi – saraci@help-kosovo.org.

All bids, including the required documents outlined in the tender documents, shall be submitted in signed, stamped and scanned version to saraci@help-kosovo.org as per the above deadline.

Late bids will be rejected and will not be considered.

The tender documents shall be marked with all relevant information in detail, including date, time, and place for the submission of the Tender.

All questions and comments should be addressed in writing to: Gent Saraçi – saraci@help-kosovo.org

Please quote as reference: P-XKX-031-20-21-01

Dokumentet e tenderit do të japin informata përkatëse të detajuara dhe do të ofrohen përmes postës elektronike pas marrjes së letrës suaj të shprehjes së interesimit, të cilën mund ta dërgoni te: Gent Saraçi – saraci@help-kosovo.org.

Të gjitha ofertat, përfshirë dokumentet e kërkuara që janë përshkruar në dokumentet e tenderit, duhet të dërgohen të nënshkruara, vulosura dhe skanuara përmes postës elektronike në adresën vijuese: saraci@help-kosovo.org brenda afatit të lartpërmendur.

Ofertat e vonuara do të refuzohen dhe nuk do të merren parasysh.

Dokumentet e tenderit do t’i përmbajnë të gjitha informatat me rëndësi të paraqitura detajisht, përfshirë datën, kohën dhe vendin, ku duhet të dërgohet dosja e tenderit.

Të gjitha pyetjet dhe komentet duhet t’i adresohen me shkrim: saraci@help-kosovo.org

Ju lutemi idetifikoni me referencën: P-XKX-031-20-21-01

Listime të ngjashme

01/03/2021
01/03/2021
Drejtor/e SHFMU (2)   Kaçanik
01/03/2021
Mësimdhënës/e (2)   Skenderaj
28/02/2021