Nëpunës për shërbime të veçanta si Përfaqësues Ligjor i Komunës