Nëpunës/e administratë, Auditor/e i/e brendshëm

kreditimi rural kosoves krk e1558610848221
Kreditimi Rural i Kosovës
Publikuar më
23/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

KONKURS

Për rekrutim të pozitave si ne vijim:

 • Një (1) Nëpunës/e për administratë me kohë të caktuar (zëvendësim), për zyrën qendrore në Prishtinë:
 • Një (1) Auditor/e i/e brendshëm (i ri) me kohë të caktuar (zëvendësim), për zyrën qendrore në Prishtinë.

Një (1) Auditor/e i/e brendshëm (i ri)

Përgjegjësitë:

 • Kryen auditime me qëllim që të verifikoj respektimin e procedurave të KRK-së, Merr pjesë në përgatitjen e analizës së rrezikut të KRK-së,
 • Merr pjesë në hartimin e raporteve të auditimit të brendshëm, zbatimin dhe përcjelljen e rekomandimeve,
 • Propozon plotësimin e procedurave për mbulimin e rreziqeve të identifikuara gjatë auditimit apo përpilimit të analizës së rrezikut,
 • Verifikon pajtueshmërinë me ligjet, politikat, procedurat, planet, dhe rregulloret që rregullojnë kompaninë,
 • Siguron menaxhmentin se procedurat në fuqi mbulojnë rreziqet kryesore të KRK-së,
 • Raporton kryesuesit të auditimit të brendshëm të KRK-së lidhur me aktivitetin auditues dhe gjetjet e konstatuara,
 • Kontrollime tjera lidhur me aktivitetin e KRK-së,

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universiteti në ekonomi, administrim biznesi, teknologji informacioni, kontabilitet, financa ose të ngjashme.
 • Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
 • Trajnime ose çertifikime të nderlidhura me pozitën (e preferueshme),
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office dhe punën me baza të të dhënave, Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik/e, fleksibil/e, kreativ/e dhe i/e gatshëm për punë në ekip, Njohuri të mira të gjuhës angleze,
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B

Një (1) Nepunës-e për administratë:

Përgjegjësitë:

 • Regjistron të dhënat në programet/software-t adekuate,
 • Regjistrimi, zëvendësimi dhe shlyerja e kolateraleve në programin adekuat, Sistemon dokumentacion të ndryshëm administrativ,
 • Punë administrative lidhur me procesin e kredidhënies, Punë të tjera të ndërlidhura me administratë

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universiteti në ekonomi apo drejtime te ngjajshme, Përvojë paraprake ne pune te ngjajshme (e preferueshme)
 • Njohuri të programeve për regjistrimin e të dhënave,
 • Njohuri të punës me kompjuter, programet Microsoft Office,
 • Të jetë komunikativ, dinamik, fleksibil, kreativ dhe i/e gatshëm për punë në ekip, Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Patent shoferin (kategoria B)

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 24.09.2020 deri me dt. 30.09.2020. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem duke plotesuar aplikacionin per poziten perkatese ne linkun: http://krk-ks.com/vendepune

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

Kreditimi Rural i Kosovës eshte i perkushtuar te ofroj mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves.

Listime të ngjashme

Roje Pyelli   Prizren e re
20/10/2020
Sekretar/e i/e Shkollës (3)   Gjakovë e re
20/10/2020
20/10/2020
Mësimdhënës/e (11)   Gjakovë e re
20/10/2020
Mësimdhënës/e (2)   Malishevë e re
20/10/2020