Moter/Teknik Medicional (6)

novoberde
Komuna e Novobërdës
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Novobërdë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë,të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212,në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017,Kryetari i Komunes së Novobërdës shpall:

K O N K U R S 

 • Institucioni: Komuna e Novobërdës;
 • Drejtoria; Shendetsi dhe Mirëqenje Sociale Depertamenit:Sherbime Rezidenciale (Shtepia e Pleqve)

Titulli i vendit të Punës:

H-Expert Asistent (Moter Medicionale) 

 • Numri i Pozitave: 6
 • Titulli i mbikqyrsit:Menaxheri i Shtepis se Pleqve
 • Grada/Koeficienti:H-53 paga Mujore 431
 • Kohëzgjatja e kontrates:me kohë te pa caktuar:
 • Periudha e Punës Provuse: Gjasht muaj:
 • Oret e punës:40:

Përshkrimi i detyrave dhe Përgjegjësive:

 • Kujdeset per higjenen e klientve ndihmon në patrimin e tyre si dhe bënë pastrimin e atyre që nuk mund te pastrohen vetë për shkak të gjendjes së rëndë shendëtsore dhe raporton raporton infermjeren pergjegjese dhe infermjerin e ndërrimit.
 • Ka per detyr të bej rregullimin e shtreteve dhe te repartit si dhe pastrimin e tyre.
 • Në bashkpunim me pergjegjësin organizon dhe dergon klientet në restorantin e kuzhines dhe bënë shperndarjen e ushqimit per klientet me nevoj si dhe ndihmon në te ushqyerit e atyre që nuk mundtë ushqehen vetë,në bashkpunim me pergjegjesin merr klientet dhe i dergon te mjeku ata të cilet nuk ndihen mirë me shendet.
 • Pregadit klientet në mengjes dhe mbremje si dhe ndihmon në veshmbathje e tyre. Bënë ndrrimine pampersave te pleqet që nuk janë ne gjendje te mirë shendetsore. Bënë percjelljen e klientve dhe merr pjesë në terapinë e punes dhe te rehabilitimit në bashkpunim me informjeret tjer te ndrrimit.
 • Ndihmon infermjeret tjer në transportomin e rasteve jasht institucionit. Kryen edhe punë tjera sipas nevojes se klientve në shtepin e pleqve.
 • Pregadit raport te punes javor,mujor dhe vjetor.

Kualifikimi Profesionale e aftësite:

 • Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjeksisë-Dega Infermeri e Përgjithshme; E deshiruhme Fakulteti i Infermjeris
 • Të këtë Licencën e Punës. Pervoja e punes dy vite

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrati i lindjes(kopje)
 • Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjeksisë-Dega Infermeri e Përgjithshme;(Kopje) Dëshminë se nuk është i denuar dhe nën hetime(Kopje)
 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Deshmit e pervojes se punes në lemin e ngjajshme.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë,nga data: 12.04.2021 deri 26.04.2021

Paraqitja e kërkesave.

Të gjithë kandidatët e interesuar, duhet ti marrin aplikacionet dhe të plotësuara ti dorzojnë në Zyren e Personelit në ndertesen e Komunes së Novobërdës në katin e parë zyren nr:24

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.Aplikacionet e pa kompletuara do të refuzohen.

Kandidatët të cilët hynë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor.

Të gjitha dokomentet të dorëzohen kopje. Dokumentacioni nuk kthehet.

Vetem kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hynë në listën e ngushtë do të ftohen në intervist.

Rezultatet shpallen në linkun: https:/konkursi.rks-gov.net

Listime të ngjashme

15/06/2021