Mjekë të Përgjithshëm (3)

lipjan
QKMF Lipjan
Publikuar
26/03/2022
Skadon
08/04/2022
Lokacioni
Lipjan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008465
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/02/2022
Afati për aplikim: 25/03/2022 - 08/04/2022

Bazuar ne nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. 06/L-114, neni 8 Ligjit të Punës nr. 03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit sektorin publik, neni 49 pika 49.2 të Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës 

Tre (3) Mjek të Përgjithshëm në QKMF-Lipian

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mjek të Përgjithshëm: 

 1. Ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen duke respektuar kodin e mirësjelljes.
 2. Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin e sëmundjes.
 3. I përgjigjet nevojave të QKMF-së dhe punkteve të tjera në KPSH.
 4. Referon tek specialisti, nëse është e domosdoshme. 5. Kryen shërbime shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal,
 5. Shërbime shëndetësore për fëmijë.
 6. Promovon edukimin shëndetësor në shoqëri.
 7. Trajton lëndimet e vogla.
 8. Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme.
 9. Gjatë punës së tij i asistojnë infermierët.
 10. Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i Kujdesit Primar Shëndetësor nëpër punkte të tjera shëndetësore në Lipjan, me kërkesën e menaxherit dhe Drejtorit të QKMF-.
 11. r punën e tij/saj i përgjigjet stafit menaxhues QKMF-së dhe DSHPS-

Kushtet dhe kriteret për Mjek të Përgjithshëm: 

 • Fakulteti i Mjekësisë - Drejtimi i Përgjithshëm.
 • Licenca e Punës
 • Certifikata Shëndetësore
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimi kopje. 

Aftësitë

 • Të ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale.

Paga mujore për Mjek të Përgjithshëm: 

 • Koeficienti: 7.2
 • Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar
 • Puna Provuese gjashtë muaj (6) 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 24.03/2022 deri me 07.04/2022 që konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit

Paraqitja e Aplikacioneve: 

Aplikacionet mundë të merren në mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs

Vërejtje: Dokumentet e dorëzuara duhen të janë kopje të noterizuara ( Diploma dhe Licenca) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen, të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në ueb faqen e Komunës dhe në tabelen e shpalljeve të Komunës,