Mjekë Specialistë Anesteziolog (4)

qkuk 1 e1632724536844
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Publikuar
07/05/2022
Skadon
21/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008781
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/04/2022
Afati për aplikim: 07/05/2022 - 17/05/2022

bazë nenit 9 dhe 67 paragrafi. 1, pika 3.2, paragrafi 5, 6 dh 7, nenit 68 paragrafi 3, 4, 5 dhe 7, nenit 69 paragrafi 3 e Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik; nenit 6 paragrafi 1.1 dhe nenit 13 pika 1 dhe 3 Statutit Shërbimit Spitalor dhe Qendra Klinike Universitar e Kosovës (SHSKUK), nenit 12, paragrafi 6.2 si dhe neni 13 pika 1 Statutit Qendrës Klinike Universitare Kosovës, Nenit 62 paragrafi 6 Ligjit Nr. 04/L-125, për Shëndetësi, dhe shkresës aprovuar nga Bordi Drejtues i SHSKUK-me nr. protokoli 1144 datës 05.04.2022, Sektori i Personelit QKUK-shpallë

KONKURS 

InstitucioniShërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK

Titulli i vendit të punës: Katër (4) Mjekë Specialistë Anestezionit dhe M.I.
Koeficienti i pagës: (8.40)
Norma e punës: Orar i plotë (40 orë javë)
Kontratae përhershme
RaportonDrejtorit dhe Shefit Repartit ne Klinikën e Anestezionit dhe M.I.
Nr. i Referencës: QKUK-07/2022-04/

Qëllimi kryesor i vendit punës: Ofrimi i shërbimeve shëndetësore kuptimin cilësor e sasior bazuar nivelin profesional ka.

Përgjegjësit kryesore të mjekut specialist – Anesteziolog: 

 • Siguron standarde larta përkujdesjes ndaj pacienteve
 • Mirësjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues.
 • Mirësjellja dhe bashkëpunimi profesional me stafin tjetër punues
 • Pranimi, ekzaminimi e trajtimi përkatës i pacientit.
 • Kryen evidentimin e rregullt përmes dokumentacionit mjekësor (historia e sëmundjes, fletlëshimi, protokolli etj) pacientit.
 • Kryen vizitat e rregullta tek pacientët e shtrirë institucionin shëndetësor
 • Bënë kërkesa për vizita plotësuese-konsultative
 • Mbikëqyrë realizimin e detyrave ditorë punës stafit punues
 • Jep mendime profesionale për punën e kryen.
 • Kryen detyra të tjera ashtu si kërkon mbikëqyrësi r mbarëvajtjen e punëve në institucionin ku është i punësuar,
 • Kryen edhe detyra te veçanta kur i kërkohen lidhur me profesionin e ngushtë specialistik që e ka.
 • Eshtë përgjegjës për hartimin e plan-programit të punës së tij individuale e kolektive në vendin e punës, 
 • Angazhon stafin punues realizimin e detyrave ditore të punës, 
 • Siguron dhe zhvillon programe e kurse trajnimi profesional,
 • Bën kontrollin e rregullt (inspektimin e hapësirave, pajisjeve dhe të inventarit në vendin e punës).
 • Siguron ambient pastër e të sigurt për gjithë, Menaxhon me material shpenzues dhe pajisjet tjera,
 • Siguron sistem efikas komunikimi për të gjithë brenda institucionit,
 • Përpunon dhe realizon protokole profesionale trajtimit të pacienteve,
 • Merr pjesë studime kërkimore-shkencore profesionale,
 • Ndërmerr masa për ngritjen e cilësive menaxhuese të aftësimit profesional dhe kolektiv në repart (njësi),
 • Ushtron detyra plotësuese bazuar në kualifikimin e tij profesional dhe menaxhuese etj,
 • Ofrimi i shërbimeve shëndetësore kuptimin cilësor bazuar në nivelin profesional ka
 • Dhënia e këshillave profesionale me shkrim e me gojë rreth trajtimit të pacientit dhe përcaktimit terapisë ditore,
 • Përcakton radhën dhe planin e ekzaminimeve klinike-laboratorike,
 • Sipas radhës punon në ambulancën për pacientët jashtëspitalor dhe bënë ekzaminimin pranimin e tyre

Shkollimi i kërkuar: Të ketë arsimim universitar nga lëmia e Anestezionit me edukim plotësues profesional

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë;
 • Licenca e Specialistit Anestezionit dhe M.I. (kopje)
 • Përparësi do kenë kandidatët të cilët kanë trajnime veçanta, si dhe njohuri te mira funksionimit sistemit shëndetësor të Kosovës;
 • Të ketë shkathtësi dëshmuara dhe efektive komunikimit me shkrim dhe me gojë, të ketë njohuri të gjuhëve zyrtare në përdorim;
 • Njohja e punës me kompjuter është e domosdoshme ndërsa njohja e gjuhës angleze është e deshirueshme;
 • Të mos jetë i denuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
  (Vërtetimin e gjykatës Kompetente).
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji,
 • Letërnjoftimi fotokopje ose leja e banimit përkohshëm, dhe
  Certifikata e lindjes, fotokopje. 

Të gjithë të punësuarit në SHSKUK - Mjek specialistë kësaj fushe nuk kanë të drejtë aplikimi edhe në këtë konkurs.

Origjinalin e këtyre dokumentev ose vërtetuara noteri do sillën vetëm atëherë ku kandidati thirret për nënshkrirn kontratës punës

Kushtet e pjesëmarrjes rekrutim: drejtë aplikimi kanë gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat (kërkuar) si dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar nga kjo fushë

Hapja e procedurës konkurrimit shpallet nga NJBNJ web faqen e konkurrimeve SIMBNJ, paktën 30 ditë para datës planifikikuar nga data 07.04.2022 - 06.05.2022 ndërsa aplikimet bëhen Zyrëne Sektorit Personelit nga data 10.05.2022 - 17.05.2022.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren, plotësohet dhe dorëzohen Sektorin e Personelit QKUK-. aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës dhe numri i referencës. gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit. Tel. 038/512-667 

Aplikacionet e dërguara pas datës mbylljes konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen

Kandidatët cilët aplikojnë, ofrojnë dëshmitë sipas konkursit shpallur, për ndryshe kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do thirren për intervistim

Shpalljet e ngjashme