Mjekë Specialistë (5)

qkuk 1 e1632724536844
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës
Publikuar
20/05/2022
Skadon
27/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008839
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 26/05/2022

bazë të nenit 9, nenit 67 paragrafi. 1, pika 3.2 paragrafi 5, 6 dh 7, nenit 68 , nenit 69 paragrafi 3 e Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik; nenit 6paragrafi 1.1, dhe nenit 13, paragrafi 1dhe 3 i Statutit Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës, (SHSKUK); nenit 62 paragrafi 6 Ligjit Nr. 04/L-125, për Shëndetësi; nenit 12 paragrafi 6.1,dhe 6.23, dhe neni 13 paragrafi 1 Statutit QKUK-; dhe shkresës aprovuar nga Bordi Drejtues i SHSKUK me nr protokolit 759 dhe 755 datës 14.03.2022, Sektori i Personelit QKUK-publikon

KONKURS PUBLIK 

Nr | Mjekë Specialistë | Klinika-reparti | Janë kërkuar 

 • Mjekë Specialistë Mjekësisë Emergjente | Shërb.Klinik. Emërgjencës | 3
 • Mjek Specialist - Nefrolog  | Klinika e Nefrologjisë | 1
 • Mjek Specialist - Internistë | Qendrën e Hemodializ - Kodra e Trimave | 1

Institucioni: Shërbimi Spitalor dhe Klinikë Universitar I Kosovës (SHSKUK)
Qendra Klinike Universitare e Kosovës( QKUK) Koeficienti i pagës: (8.4)
Norma e punës: Orar i plotë (40 orë javë)
KontrataSipas legjislacionit në fuqi
RaportonDrejtorit dhe Shefit Repartit Klinikës Përkatëse
Nr. i Referencës: QKUK -09 /2022-04/

Qëllimi kryesor i vendit të punës: Ofrimi i shërbimeve shëndetësore kuptimin cilësor e sasior bazuar nivelin profesional ka 

Përgjegjësit kryesore të mjekut specialist: 

 • Siguron standarde larta përkujdesjes ndaj pacienteve
 • Mirësjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues
 • Mirësjellja dhe bashkëpunimi profesional me stafin tjetër punues
 • Pranimi, ekzaminimi e trajtimi përkatës i pacientit
 • Kryen evidentimin e rregullt përmes dokumentacionit mjekësor (historia e sëmundjes, fletlëshimi, protokolli etj) të pacientit
 • Kryen vizitat e rregullta tek pacientët e shtrirë institucionin shëndetësor
 • Bënë kërkesa për vizita plotësuese-konsultative, 
 • Mbikëqyrë realizimin e detyrave ditorë të punës të stafit punues. 
 • Jep mendime profesionale për punën që e kryen. 
 • Kryen detyra të tjera ashtu si kërkon mbikëqyrësi për mbarëvajtjen e punëve në institucionin ku është i punësuar
 • Kryen edhe detyra te veçanta kur i kërkohen lidhur me profesionin e ngushtë specialistik e ka.
 • Eshtë përgjegjës për hartimin e plan-programit të punës së tij individuale e kolektive vendin e punës,
 • Angazhon stafin punues në realizimin e detyrave ditore punës,
 • Siguron dhe zhvillon programe e kurse trajnimi profesional,
 • Bën kontrollin e rregullt (inspektimin e hapësirave, pajisjeve dhe të inventarit vendin e punës).
 • Siguron ambient të pastër e të sigurt për të gjithë,
 • Menaxhon me material shpenzues dhe pajisjet tjera,
 • Siguron sistem efikas komunikimi për të gjithë brenda institucionit, 
 • Përpunon dhe realizon protokole profesionale trajtimit të pacienteve,
 • Merr pjesë në studime kërkimore-shkencore profesionale,
 • Ndërmerr masa për ngritjen e cilësive menaxhuese aftësimit profesional dhe kolektiv në repart(njësi),
 • Ushtron detyra plotësuese bazuar kualifikimin e tij profesional dhe menaxhuese etj,
 • Ofrimi i shërbimeve shëndetësore kuptimin cilësor bazuar nivelin profesional që ka,
 • Dhënia e këshillave profesionale me shkrim e me gojë rreth trajtimit të pacientit dhe përcaktimit të terapisë ditore,
 • Përcakton radhën dhe planin e ekzaminimeve klinike-laboratorike,
 • Sipas radhës punë në ambulancën për pacientët jashtëspitalor dhe bënë ekzaminimin pranimin e tyre. 

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale, bazuar në specifikat e institucionit : 

 • Arsimimi universitar/ Diploma e Fakultetit të Mjekësisë;
 • Licenca e Specialistit të lemisë përkatëse (licenca kopje).
 • Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë trajnime veçanta, si dhe njohuri te mira të funksionimit sistemit shëndetësor të Kosovës;
 • Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive komunikimit me shkrim dhe me gojë, të ketë njohuri të gjuhëve zyrtare në përdorim;
 • Njohja e punës me kompjuter është e domosdoshme ndërsa njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Të mos jetë i denuar me vendim formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashjke, (Vërtetimin nga Gjykata Kompetente)
 • Letërnjoftimi fotokopje ose leja e banimit të përkohshëm, dhe
 • Certifikata e lindjes, fotokopje.

Mund të sillni edhe dëshmi tjera aftësimit profesional dhe akademik.

Të gjithë të punësuarit në SHSKUK- Mjek specialistë të kësaj fushe nuk kanë të drejtë aplikim edhe në këtë konkurs

Origjinalin e këtyre dokumenteve ose vërtetuar noteri do sillën vetëm atëherë kur kandidati thiret për nënshkrim kontratës

Kushtet e pjesëmarrjes rekrutim: drejtë aplikimi kanë gjithë , shtetas Republikës Kosovës, Mjekë specialistë lëmive përkatëse, nuk janë punësuar Institucionet Publike Shëndetsore

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar i plotësojnë kushtet e konkursit. Hapja e procedurës konkurrimit shpallet nga NJBNJ web faqe konkurrimeve SIMBNJ,paktën 30 ditë para datës planifikuar, (19.04.2022 deri 18.05.2022), ndërsa dorzimi i aplikacioneve bëhet afatë prej 8 ditë nga 19.05.2022 deri 26.05.2022

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren, plotësohet dhe dorëzohen Sektorin e Personelit QKUK-. aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës dhe numri i referencës. gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit. Nuk do pranohen aplikacione ndryshe nga dëshmitë kërkohen këtë konkurs. Tel.038/512-667 

Aplikacionet e dërguara pas datës mbylljes konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen, ndërsa kopjet e bashkangjitura aplikacionit pranuara nga personeli i QKUK-nuk do kthehën

Kandidatët cilët aplikojnë, ofrojnë dëshmitë sipas konkursit shpallur, për ndryshe kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do thirren për intervistim

gjitha informacionet për mbajtjen e testit me shkrim deri shpalljen përfundimtare rezultateve do bëhet përmes web faqes zyrtare SHSKUK-

Shpalljet e ngjashme

Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022
25/06/2022
24/06/2022
Zyrtar/e ligjor/e   Rahovec
23/06/2022