Mjek në Qendrën e Mjeksisë së Punës

trepca 150x150 1 e1611495361299
Trepça Sh.A.
Publikuar
24/05/2022
Skadon
07/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 8 dhe 10 par.2 nënparagrafi 2.1 të Ligjit të Punës, nenit 8 paragrafi 2 të Rregullorës  për Marrëdhënie pune në Trepça Sh.A, nenit 22 paragrafi 3 dhe 4 i Statuti të Trepça Sh.A, Udhëzimit  Administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Trepça  Sh.A me datë 23.05.2022 publikon këtë: 

KONKURS  

 • Pozita: Mjek në Qendrën e Mjeksisë së Punës
 • Vendi i punës:Mitrovicë-Parku Industrial;
 • Kohëzgjatja e kontratës: e pacaktuar
 • Orari i punës: i plotë 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 • Përgatitja Universitare, Specialist (Mjekësi Familjare) - Mjekësi e përgjithshme. 

Detyrat dhe përgjegjësit: 

 • Kontrollon punëtorët;
 • Organizon kujdesin primarë shëndetësor të punëtorëve;
 • Organizon dhe menaxhon punën në QMP;
 • Lëshon shenjat për mungesën nga puna për shkaqe shëndetësore;
 • Shënon fletëlendimet për sigurim

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT  E KONKURIMIT 

Kandidatët për pozitën Mjek në Qendrën e Mjeksisë së Punës duhet të dorëzojnë  këto dokumente: 

 • CV-në;
 • Dokumentacionet e parapara në kushtet e punësimit (dëshmitë e kualifikimit  profesional;
 • Certifikatën (dëshminë) nga gjykata kompetente që dëshmon se nuk është nën  hetime jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj;
 • Shtetas i Kosovës (kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit).

Dokumentacioni duhet të jetë në pliko (zarf) të mbyllur ku shkruhet emri dhe mbiemri dhe të  dorëzohen në arkivin e zyrave qendrore të Trepça sh.a. në Parkun Industrial në Mitrovicë 

Afati i konkursit është i hapur 15 ditë nga data e publikimit në web faqen e Trepça Sh.A 

Për informata shtese: 

www.trepcacorporation.com si dhe e-mail adresa: contact@trepcacorporation.com

Shpalljet e ngjashme