Mjek/e të praktikës së përgjithshme (2)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
QKMF Suharekë
Publikuar më
02/03/2021
Qyteti
Suharekë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 06-Nr- 568
Me datë 02.03.2021

Në bazë të nenit 8.të paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit të punës Nr- 03/L-212, nenit 4 par.2 të Udhëzimit Administrativ(MPMS)nr.07/2017 për rregullimin e Prcicedurave të Korikursit në Sektorin Publik dhe Autorizimit të Kryetarit tö Komunës, 0l-Nr.016-12698 të datës 22.02.2021, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale shpallë :

KONKURS

 • Dy mjek/e të praktikës së përgjithshme në QKMF në Suharekë.
 • Numri i Referencës: 06- Nr. 568

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës:

 • Kujdeset për shëndetin e pacientéve,përshkruan tretmanet,inedikamentet dhe aplikon masat tjera shëruese;
 • Udhëzon pacientët në bërjen e analizave bazike laboratorike dhe aplikon procedurat tjera diagnostike;
 • Aranzhon bartjen e pacientëve në spital;
 • Udhëzon pacientët tek specialistët mjekësor dhe shkëmben të dhënat relevente mjekësore;
 • Pranon implimentimin e programeve shëndetësore të dizajnuara në nivele më të larta si Ministria e Shëndetësisë dhe Komuna;
 • Ndihmon në preventimin e sëmundjeve ngjitëse dhe 9rregullimeve të ndryshme duke u këshilluar në shëndetin bazik të përgjithshëm.

Kualifikimi: Të gjithë kandidatët duhet të kenë të kryer fakultetin e Mjekësisë, drejtimi i Mjekësisë së përgjithshme

 • Orari i punës: I plotë;
 • Paga: H-27,H-565/1
 • Kohëzgjatja 6 gjashtë muaj punë me mundësi vazhdimi

Kandidatët që aplikojnë duhet të sjellin këto dokumente;

 • Diplomën përkatëse mbi shkollimin e kryer:
 • Vërtetimin mbi stazhin e kryer;
 • Licencën e punës;
 • C,ertifikatën e lindjës;
 • Fotokopjën e letëmjoftimit;
 • Certifikatën e gjendjës shëndetësore.
 • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen

Komuna e Suharekës ofron mundësi të barabarta të punësiniit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga U gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komnunitetet në Kosovë.

Aplikacionet e pa kompletuara sipas kushteve të konkursit dhe ato që arrin pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.

Të interesuarit formularin e kërkesës për punësim mund t’a marrin në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mrëqenje Sociale në Suharekë.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë pas shpalljes në mjetet e përditshme informative.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

14/04/2021
Shofer/e në QKMF   Gjakovë e re
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021