Mjek/e Specialist/e të Mjekësisë Familjare (2)

komuna decan logo e1612521714314
QKMF Deçan
Publikuar
17/03/2022
Skadon
31/03/2022
Lokacioni
Deçan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

QKMF “Adem Ukëhaxhaj” në Deçan, në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës të RK nr.03, L-212, Udhëzimit administrativ të MPMS nr.07, 2017, vendimit nr. 58704 të Këshillit Drejtues të saj, publikon:

KONKURS-SHPALLJE PUBLIKE

Më anën e se cilës publikon 2 vendpunime, për dy (2) mjek-specilist të mjeksisë familjare ose mjek-doktor të mjeksisë, në kohë të pacaktuar.

Kushtet:

Kandidatët-tet, kushtet e mëposhtme për punësim i dëshmojnë duke ia bashkangjituar kërkesës për punësim dokumentet:

  • Diplomën e shkollimit përkatës (origjinalin ose të noterizuar)
  • Licencën e punës (origjinalin ose të noterizuar)
  • Certifikatën e lindjes dhe
  • Certifikatën mjeksore si dëshmi mbi aftësitë psikofizike për punësim.

DETYRAT E PUNËS:

  • Kryen të gjitha detyrat dhe obligimet e punës të mjekut specialist të mjeksisë familjare ose mjekut-doktorrit të mjeksisë në shërbimin primar shëndetësor pran QKMF “Adem Ukëhaxhaj” në Deçan , punë dhe detyra tjera që lidhen me profesionin sipas urdhrave të kompetentve si dhe raste të caktuara më ligj.

Konkursi-shpallja publikohet në shtypin ditor, tabelën e shpalljeve pran QKMF në Deçan dhe pran zyrës për punësim në Deçan.

Konkursi-shpallja mbetët e hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Organi kompetent-Komisioni përzgjedhës i QKMF “ Adem Ukëhaxhaj” në Deçan aplikon procedurat e përzgjedhjes sipas Udhëzimit administrativ të MPMS NR.07, 2017 Të Republikës se Kosovës.

Deçan dt. 17.03. 2022

Shpalljet e ngjashme

23/05/2022