Mjek/e Specialist/e (Radiologji, Mjekesi Emergjente), Farmacist/e

qkuk 1 e1632724536844
Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë
Publikuar
11/03/2022
Skadon
25/03/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008375
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 09/02/2022
Afati për aplikim: 11/03/2022 - 25/03/2022

Në bazë të nenit, 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik VLigji nr. 0GJL-114) dhe Satutit të Spitalit të Përgjithshëm — Mitrovicë, u.d. drejtori Ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm “Dr. Sami Haxhibeqiri” Mitrovicë, mori vendim dhe shpall

KONKURS

1. Institucioni: Spitali i Përgjithshëm “Dr. “ Sami Haxhibeqiri” - Mitrovicë
Titulli i vendit të punës: Mjek specialist — Radiolog | një (1) pozitë
Vendi i Punës: Spitali i Përgjithshëm “Dr. “ Sami Haxhibeqiri” - Mitrovicë
Kategoria funksionale / Grada: koeficienti i pagës 8.40
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

Qëllimi i postit: ofrimi i shërbimeve shëndetësore të nivelit sekondar.

Detyrat kyqe: klinike, menaxhuese dhe profesionale.

Përgjegjësit kyqe: ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kuptimin cilësor e sasior bazuar në nivelin profesional që ka, mirësjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues, pranimi, egzaminimi e trajtimi përkatës i pacientit, kryen evidentimin e rregullt përmes dokumentacionit mjekësor (historia e sëmundjes, fletëlshimi, protokoli etj.) të pacientit...

Shkollimi i kërkuar për pozitat mjek specialist: Të kenë arsimim universitar, specialist i lëmisë së kërkuar.

Aftësite / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen për pozitat mjek specialist: Të kenë të mbaruar Fakultetin e Mjekësisë dhe specializimin adekuat të lëmisë përkatëse.

Dokumentet e kërkuara për pozitat mjek specialist: Diploma e Fakultetit, Çertifikata e specializimit, Licenca e Punës valide e Mjekut Specialist nga Insitucioni kompetent i Republikës së Kosovës, kopje të letërnjoftimit, qertifikata nga libri amzë i të lindurve qertifikatën e lëshuar nga Gjykata që nuk jeni ile dënuar ose nën hetime si dhe çdo dokument apo çertifikatë trajnimi që kandidati e. vlerëson si përparësi në përgatitje të tij. Dokumentet e kërkuara të dorëzohen në kopje, origjinalin e këtyre dokumenteve ose të vertetuara në noteri do të kerkohet vetëm atëherë kur kandidati thirret për punë.

2. Institucioni: Spitali i Përgjithshëm “Dr. “ Sami Haxhibeqiri” - Mitrovicë
Titulli i vendit të punës: Mjek specialist — Mjekësi Emergjente / një (1) pozitë
Vendi i Punës: Spitali i Përgjithshëm “Dr. “ Sami Haxhibeqiri” - Mitrovicë
Kategoria funksionale/Grada: koeficienti i pagës 8.40
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

Qëllimi i postit: ofrimi i shërbimeve shëndetësore të nivelit sekondar.

Detyrat kyqe: klinike, menaxhuese dhe profesionale.

Përgjegjësit kyqe: ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kuptimin cilësor e sasior bazuar në nivelin profesional që ka, mirësjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues, pranimi, egzaminimi e trajtimi përkatës i pacientit, kryen evidentimin e rregullt përmes dokumentacionit mjekësor (historia e sëmundjes, fletëlshimi, protokoli etj.) të pacientit.,

Detyrat specifike: bënë shiqimin klinik të personave të sëmur dhe atyre të dyshimt me sëmundje ngjitëse si dhe përcakton arsyet për hospitalizim apo mjekim ambulantor-shtëpiak, si dhe kryen detyrat tjera konform përshkrimit të vendit të punës.

Shkollimi i kërkuar për pozitat mjek specialist: Të kenë arsimim universitar, specialist i lëmisë së kërkuar.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen për pozitat mjek specialist: Të kenë të mbaruar Fakultetin e Mjekësisë dhe specializimin adekuat të lëmisë përkatëse.

Dokumentet e kërkuara për pozitat mjek specialist: Diploma e Fakultetit, Çertifikata e specializimit, Licenca e Punës valide e Mjekut Specialist nga Insitucioni kompetent i Republikës së Kosovës, kopje të letërnjoftimit, qertifikata nga libri amzë i të lindurve qertifikatën e lëshuar nga Gjykata që nuk jeni i/e dënuar ose nën hetime si dhe çdo dokument apo çertifikatë trajnimi që kandidati e. vlerëson si përparësi në përgatitje të tij. Dokumentet e kërkuara të dorëzohen në kopje, origjinalin e këtyre dokumenteve ose të vertetuara në noteri do të kerkohet vetëm atëherë kur kandidati thirret për punë.

3. Institucioni: Spitali i Përgjithshëm “Dr. “ Sami Haxhibeqiri” - Mitrovicë
Titulli i vendit të punës: Mr.ph. Farmacist një (1) pozitë
Vendi i Punës: Spitali i Përgjithshëm “Dr. “ Sami Haxhibeqiri” - Mitrovicë
Kategoria funksionale/Grada: Koeficienti i pagës 7.20
Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar

Detyrat dhe përgjegjësit: vërteton kërkesën e sasisë së barërave dhe në bazë të saj bënë furnizimin e barërave dhe medikamenteve tjera mjekësore., siguron deponimin dhe ruajtjen adekuate të barërave, përcjellë skadencën e barërave., kontrollon dhënien, përdorimin dhe ruajtjen e barërave., mbanë evidencë të rregullt të dokumentacionit për dorëzimin e barërave në reparte., kryen punë tjera specifike të farmacistit si dhe kryen punë tjera konform përshkrimit të vendit të punës.

Shkollimi i kërkuar: Të kenë arsimim universitar, Mr.ph. Farmacist.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen për Mr.ph. Farmacist: Të kenë të mbaruar arsimimin universitar Mr.ph. Farmacist.

Dokumentet e kërkuara për Mr.ph. Farmacist: Diploma universitare Mr.ph. Farmacist, Licenca e Punës valide nga Insitucioni kompetent i Republikës së Kosovës, kopje të letërnjoftimit, qertifikata nga libri amzë i të lindurve qertifikatën e lëshuar nga Gjykata që nuk jeni ile dënuar ose nën hetime si dhe çdo dokument apo çertifikatë trajnimi që kandidati e vlerëson si përparësi në përgatitje të tij.

Dokumentet e kërkuara të dorëzohen në kopje, origjinalin e këtyre dokumenteve ose të vertetuara në noteri do të kerkohet vetëm atëherë kur kandidati thirret për punë.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë veprimi, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.

Spitali i Përgjithshëm — Mitrovicë ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

Komunitetet jo shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional“.

Procedurat e konkurimit: Hapja e procedurës së konkurimit shpallet nga NJBNJ në ueb faqen e konkurimeve të SIMBNJ, të paktën 30 ditë (nga data 09.02.2022 deri 10.03.2022) para datës së planifikuar për paraqitjen e aplikimit nga kandidatët e interesuar.

Afati për pranimin e aplikacioneve fillon pas 30 ditëve nga hapja e procedurës së konkurimit të
shpallur në ueb faqen e konkurimeve të SIMBNJ.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë kalendarike dhe fillon nga data 11.03.2022
deri më 25.03.2022.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën e Arkivës në Spitalin e Përgjithshëm “Dr. Sami Haxhibeqiri — Mitrovicë, Lagja Bair - 40.000, Mitrovicë. Në aplikacion
duhet të ceket qartë titulli i vendit të punës. Gjatë marrjes dhe dorëzimit të aplikacioneve duhet të respektohen masat anti Covid-19 me maska dhe distancë,

Kontaktet me telefon mund ti bëni në 028-530 -811.

Shpalljet e ngjashme

20/05/2022
Mjekë Specialistë (5)   Prishtinë
19/05/2022
19/05/2022