Mjek/e Specialist/e (2)

Instituti Kombetar i Shendetesise Publike te Kosoves 150x150 1 e1622120620434
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Publikuar më
27/05/2021
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJA E KONKURSIT

Institucioni: Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosoves

Lëmia e Specializimit | Vendi | Plotësim i vendeve të lira | Koeficienti

Mjek Specialist Shëndet Publik | Prizren 1|  8.4
Mjek Specialist Mikrobiolog | Gjakovë | 1 | 8.4
Mjek Specialist Ekologji Humane | Gjakovë | 1 | 8.4

Qëllimi kryesor i vendit të punës:

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kuptimin cilësor e sasior bazuar në nivelin profesional që
ka.

Përgjegjësit kryesore të mjekut specialist:

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kuptimin cilësor e sasior bazuar në nivelin profesional që ka, mirësjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues. Detyrat dhe përgjegjësitë, konform përshkrimit dhe detyrave të punës do të përcaktohen në kontratën e punës.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale, bazuar në specifikat e institucionit

  • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë: (origjinal apo kopje e vërtetuar)
  • Licenca e Specialistit të lemisë përkatëse: (original apo kopje e vërtetuar)
  • Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë trajnime të veçanta, si dhe njohuri te mira të funksionimit të sistemit shëndetësor të Kosovës,
  • Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë, të ketë njohuri të gjuhëve zyrtare në përdorim:
  • Njohja e punës me kompjuter është e domosdoshme ndërsa njohja e gjuhës angleze është përparësi:
  • Letërnjoftimi fotokopje,
  • Certifikata e lindjes, fotokopje.
  • Çertifikata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime (origjinal)
  • Çertifikata mbi gjendjen shëndetësore (pas pranimit në marrëdhënie pune).

Procedurat e konkurimit: Konkurimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar që janë Mjek Specialist që i plotëson kriteret e kërkuara të konkursit.

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Data e njoftimit në vvebfaqen unike të procedurave të konkurimit (https://konkursi.rks-gov.net/) nga data: 30.04.2021 deri me 29.05.2021

Aplikacionet dorëzohen nga data: 30.05.2021 deri me13.06.2021

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren e Personelit në Institutin
Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, (Rrethi i Spitali p.n.)

Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Kontaktet me
telefon mund ti bëni në : 038 7551-431 lok.1047.

Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatet qe i plotësojnë kriteret e konkursit.

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

17/09/2021
17/09/2021
15/09/2021