Mjek/e Specialist/e (10), Infermier/e, Teknik/e, Laborant/e(2)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna e Podujevës
Publikuar më
17/03/2021
Qyteti
Podujevë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës si dhe në bazë të kërkesës së QKMF - ës, Komuna e Podujevës shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 • Pozita: Mjek/e Specialist të Mjekësisë Familjare ose Mjek/e të Përgjithshëm i QKMF- së në Podujevë, 9 (nëntë) pozita
 • Koeficienti: H-20 / H - 27
 • Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6 muaj)

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen
 • Pranon pacientin nga Infermierja, shenon të dhënat në kartelë shëndetësore, merr anamnezën, bën ekzaminimin e pacientit (inspektimin, auskultimin, palpacionin dhe perkusionin), reanimimin kardio pulmunar dhe referon pacientin për hulumtime të tjera dijagnostike
 • Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin me terapi adekuate
 • Udhëzon tek specialisti konsulltant nëse është e nevojshme kosullta
 • Kryen shërbime ne kuader të shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal
 • Bën imunizimin (vaksinimin)
 • Promovon edukimin shëndetsor
 • Trajton lëndime të vogla
 • Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme
 • Bën identifikimin e grupeve vulnerabile dhe të rrezikuara
 • Bën dhënjen e barërave dhe medikamenteve esenciale
 • Gjatë punës së tij i asistojnë infermieret
 • Për punën e vet i përgjigjet Kryeshefit të DMF dhe Drejtorit.

Kualifikimi i kërkuar:

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë - Drejtimi i Përgjithshëm
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent
 • Certifikantën e specializimit (për Specialistët)

 

 • Pozita: Mjek/e Specialist/e i Biokimisë Klinike - 1 (një) pozitë
 • Koeficienti: H - 20
 • Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6 (gjashtë) muaj.

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Siguron shërbime laboratorike për të gjithë pacientët
 • Realizon të gjitha analizat laboratorike të sektorit përkatës
 • Vlerëson kualitetin e reagjentëve të punës dhe testeve
 • Kujdeset për mirëmbajtje profesionale dhe funksionim të rregullt të aparaturës analitike
 • Përcjell të rejat e fundit nga lëmia e laboratorit dhe përkushtohet për aplikimin e tyre në bashkëpunim me Drejtorin e QKMF-së
 • Bën përgaditjen e reagjentëve dhe tretjeve tjera të nevojshme dhe kujdeset që ato të jenë në sasi të mjaftushme
 • Bën kontrollin e brendshëm dhe të jashtëm të kualitetit të punës
 • Interpreton rezultatet laboratorike dhe konsulton drejtorin e QKMF-së sipas nevojës
 • Ofron udhëzime profesionale për laborantët dhe kontrollon punën profesionale të tyre
 • Bën dhe detyra tjera profesionale me urdhër të drejtorit, i përgjigjet dhe raporton

Kualifikimi i kërkuar:

 • Të ketë të përfunduar Fakultetin e Mjekësisë - Specialist Biokimi Klinike
 • Certifikantën e specializimit
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent

 

 • Pozita: Infermier/e - 1 (një) pozitë
 • Koeficienti: 4.8
 • Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6 (gjashtë) muaj. 

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Pranon,triazhon dhe informon pacientin, hap kartelen shendetësore, merr anamnezen e shkurter orjentuese, kryen participimin, matë gjatësin, peshën trupore, temperaturën, tensionin arterial, reanimimin kardiopulmonar, bën EKG, problemet geriatrike, aplikon terapinë parenteriale, IM, IV, subkutan, infuzion, inhalimin, përpunimin e plagës, këshillon pacientin, dhe udhëzon te mjeku familjar
 • Në bashkëpunim me mjekun familjar ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen
 • Promovon edukimin shendetësor
 • Trajton lëndimet - plagët para dhe post operative
 • Jep ndihmën shëndetësore në Institucion dhe vendin e ngjarjes
 • Kryen vizita shtepiake kur është e domostoshme me udhëzim të mjekut
 • Bën injektimin e të gjitha mënyrave të mundshme (IM, IV, SC, ID etj)
 • Kryen të gjitha punët administrative në lidhje me sherbimet që i bën
 • Kryen edhe punë tjera sipas udhëzimit të mjekut.
 • Bën transportimin e pacienteve të sëmurë nga QKMF deri ne institucionin me te avansuar(SHSKUK) ne baze te udhëzimit të mjekut ordinar, e në raste urgjente edhe pa udhëzim por me arsyetim të më vonshëm.
 • Për punën e vet i përgjigjet shefit të shërbimit dhe Drejtorit.

Kualifikimi i kërkuar:

 • Diploma e shkollës së mesme të Mjekësisë
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent

 

 • Teknik/e të Rentgenit - 2 (dy) pozita
 • Koeficienti: 5.4
 • Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6 (gjashtë) muaj.

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Përgaditë vendin e punës (aparatet veglat dhe materialin) bënë identifikimin e pacientit, para fotografimit, vendos të sëmurin në pozitën përkatse në bazë të fotografimit që e bën.
 • Radiografitë i bën në mënyrë profesionale, kryen kontrollin e përpilimit teknik të rentgenit.
 • Konsulton radiologun për kualitetin dhe inçizimin plotësues.
 • Bën pranimin dhe fotografimin e pacientëve në bazë të udhëzimit të mjekut.
 • Bën ndërrimin e kimikaleve në aparatin e zhvillimit të filmit.
 • Radiografit e kryera me dokumentacion përkatës i përcjell te radiologu, i cili interpreton dhe përshkruan.
 • Bën koordinimin me radiolog dhe administratë.
 • Kujdesët mbi mjetet e punës (kasetat, filmat e rentgenit, kimikalet etj).
 • Mbanë dozimetrin për kontroll dhe dozat e pranimit të rrezatimit (njëherë në vit shkon në enetet përkatës për kontrollim të rrezatimit).
 • Rrepsisht ruan msheftësin profesionale i cili ka të bëjë me sëmundjet e pacientit.
 • Kujdeset për mirëmbajtjen (pastrimin) e aparaturës.
 • Kryen edhe punë tjera laboratorike-RO filmat.
 • Gjatë punës është obligim mbajtja e dozimetrit dhe mjeteve mbrojtëse të punës.
 • Kryen edhe punë tjera në kuadër të kualifikimit nga fushveprimi i tij.
 • Bën kërkesat për furnizim me material hargjues.
 • Mbanë dhe ruan dozimetrat.
 • Për punën e vet i përgjigjet shefit të shërbimit dhe Drejtorit.

Kualifikimi i kërkuara:

 • Të ketë të përfunduar Shkollën e Mesme të Mjekësisë/Bachelor - Teknik/e i Rentgenit
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent

 

 • Laborant/e - 2 (dy) pozita
 • Koeficienti: 5.4
 • Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6 (gjashtë) muaj.

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Bën pranimin dhe evidentimin e pacientëve të cilët me udhëzime të mjekëve vijnë për analiza laboratorike
 • Bën pranimin e materialit për analiza
 • Vendos sendimentacionet dhe përcakton vlerat.
 • Bën leximin e pasqyrave të gjakut.
 • Pranon urinat, i punon dhe bënë etiketimin e tyre.
 • Bën leximin e sendimentacionit të urinës në mikroskop.
 • Kryen    analizat        biokimike    siç   janë:    Glikemia,    Urea,    Kreatinina,    Holesteroli, Trigliceridet, ALT- AST, Hepatogrami
 • Sterilizon mjetet e punës.
 • Për punën e vetë i përgjigjet shefit të shërbimit dhe Drejtorit.

Kualifikimi i kërkuara:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë - Teknik/e laboratori ose në ndonjë lëmi tjetër të lidhur ngushtë me vendin e punës
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT 

Dokumentet e Kërkuara:

 • Diploma e kualifikimit përkatës
 • Dëshmia e Licencës dhe Specializimit aty ku kërkohet
 • Kopja e Leterënjoftimit
 • Çdo dokument tjetër apo certifikatë trajnimi
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor që dëshmon se gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore (Kjo dëshmi sillet pas pranimit në mardhënje pune të kandidatit)
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.

Afati i aplikimit: 

Data e njoftimit në webfaqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks-gov.net  është prej  dt. 15.02.2021 deri me dt.17.03.2021.

Afati për paraqitjen    e aplikacioneve është 15 ditë, nga data 18.03.2021 deri me datën 02.04.2021.

Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të  Komunës.

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit të Komunës.

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë. Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, në këtë numër të telefonit 038 200 41-005.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme

14/04/2021
14/04/2021
Teknik/e i/e pylltarisë   Shtërpcë
12/04/2021