Mjek/e praktikës së përgjithshme (3), Teknik/e farmacisë

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Publikuar
04/03/2022
Skadon
21/03/2022
Lokacioni
Rahovec
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008323
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 03/02/2022
Afati për aplikim: 07/03/2022 - 21/03/2022

Ne baze të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 034L-212, nenit 68 të Ligjit Nr. 06L-114 për Zyrtaret Publik , nenit 62 te ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 037L-040 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Perkujdesje Sociale, shpall këtë,

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës

 

 1. Mjek i praktikës së përgjithshme ... kryes detyre 3 (tre)
 2. Teknik i farmacisë ... kryes detyre 1 (nje)

KUSHTET për Mjek të Praktikës së Përgjithshme :

 1. Të të kryer fakultetin e mjekësisë
 2. Te jete i/e pajisur me licencën e punës
 3. Çertifikatë mjekësore
 4. CV-ja
 5. Kopja e letërnjoftimit
 6. Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 7. Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 8. Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

KUSHTET për teknik të farmacisë:

 1. Të ketë të kryer shkollën e mesme të farmacisë
 2. Të jetë i/e pajisur me licenë të punës
 3. Çertifikatë mjekësore
 4. CV-ja
 5. Kopja e letërnjoftimit
 6. Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 7. Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 8. Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në Zyrën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale në komunën e Rahovecit. Formulari i aplikimit merret fshkarkohet nga linku: konkursi.rks-gov.net. Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim.

Lista Pritëse:

Kandidatët të cilët grumbullojnë më shumë se 60 pikë, hynë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë të lirë — Mjekë i praksës së përgjithshme: Teknik i farmacisë, kanë të drejtë të punësohen.

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës .

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 07.03.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 21.03.2022, deri ne ora 16:00.