Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (4)

Junik e1608734384375
Komuna Junik
Publikuar
16/04/2022
Skadon
30/04/2022
Lokacioni
Junik
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, nenin 8 Ligjit i Punës Nr. 03/L-212, si dhe mbështetje Udhëzimit Administrativ MPMS - nr 07/2017, për rregullimin e procedurave konkursit sektorin publik, Komuna e Junikut shpallë

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

 • Titulli i vendit punës: Mjek i pergjithshëm,
 • Institucioni: Komuna e Junikut,
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale,
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik,
 • Numri i Pozitave: (4) katër,
 • Titulli i mbikëqyrësit: Kryeshefi i QKMF-,
 • Grada/Koeficienti: H-27.
 • Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Ofron shërbime me standard lartë bazuar mjekësinë e bazuar dëshmi;
 • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse r individin/pacientin dhe familjen gjitha episodet e jetës nën mbikëqyrje Mjekut Familjar;
 • Harton dhe zhvillon planin e trajtimit sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore nën mbikëqyrje Mjekut Familjar;
 • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës përputhje me simtopatologjinë;
 • Përcjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit fëmijëve dhe adoleshentëve;
 • Kujdesi për personat e moshuar nevojë;
 • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe mënyrë adekuate:
 • Interpreton rezultatet e testeve shpejta laboratorike
 • Komunikon ose konsultohet me specialist mjekësisë familjare sipas nevojës
 • Referon pacientin te specialisti i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;
 • Kujdes i vazhdueshëm për pacientët me sëmundje kronike jo ngjitëse;
 • Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike);
 • Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe shërbimet komunitete (grupet vulnerable, vendet rurale, shkolla, komunitete);
 • Zbatimi i programit vaksinimit, edukimi shëndetësor, etj.;
 • Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, infermieret familjare, infermieret komunitet);
 • Vlerëson efektivitetin e kujdesit ofruar nga ekipi i mjekësisë familjare, identifikon problemet dhe kërkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre;
 • Përcaktohet nga mjeku familjar si pjesë e ekipit mjekësisë familjare përputhje me nevojat e pacientit aftësitë dhe kualifikimet për përmbushur nevojat e institucionit;
 • Merr pjesë trajnime, vlerësim kompetencave orientim dhe edukim;
 • Komunikon qartë saktë dhe krijon klimë mirë për punë rritë kënaqshmëritë punë:
 • Kryen edhe punë administrative, vepron mënyrë profesionale, duke respektuar rregulloret për KPSH dhe vepron përputhje me gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e MSH fuqi;
 • Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë;
 • Nënshtrohet programit nacional zhvillimit vazhdueshëm profesional;
 • Përkujdeset për konfidencialitetin e individit;
 • Përcjellja e sëmundshmërisë nën mbikëqyrje të mjekut familjar;
 • Identifikimi i grupeve veçanta rrezikut;
 • Merr pjesë grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjell vendime përbashkëta r menaxhimin e sëmundjeve;
 • Ndihmon mjekun familjar zhvillimin e auditeve mjekësore institucionin përkatës;
 • Merr pjesë takime, konferenca dhe tregon interesim zhvillimin e strategjive për përmirësim intervenimeve klinike dhe nivelit lartë kujdesit ndaj pacientit;
 • Tregon aftësi për zbatim vazhdueshëm detyrave punës sipas PVP

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas ligjit

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve 

 • ketë kryer Fakultetin e Mjekësisë;
 • jetë i regjistruar dhe licencuar MSH;
 • ketë ndjenjë përgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve ketë shkathtësi pune pavarur dhe ekip si dhe shkathtësi mira komunikimi;
 • ketë njohuri punës me kompjuter;
 • ketë gatishmëri punojë me gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo race

Dokumentet e nevojshme 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) kopje;
 • Diplomat e kualifikimit;
 • Kopjen e licencës;
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (origjinal);
 • Vertetim nga Zyra e Punësimit,
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni

Dokumentet duhet jenë kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit. Informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm të deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 16.04.2022 deri me 30.04.2022 (16:00)

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren Zyren për shërbim me qytetarë, kati përdhese ndërtesën e administratës Komunën Junikut si dhe mund shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës Junikut, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Pranimit. Rezultatet shpallën linkun: https://konkursi.rks-gov.net

Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. - Për shkak numrit madh kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur listën e ngushtë do të kontaktohen

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Prizren e re
17/05/2022
17/05/2022
Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
13/05/2022
13/05/2022