Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e

lipjan
QMF Janjevë
Publikuar
26/04/2022
Skadon
10/05/2022
Lokacioni
Lipjan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008698
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 25/03/2022
Afati për aplikim: 26/04/2022 - 10/05/2022

Bazuar ne nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. 06/L-114, neni 8 të Ligjit Punës nr. 03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit sektorin publik, neni 49 pika 49.2 Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall: 

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës 

 • Një (1) Mjek të Përgjithshëm në QMF-Janjev. 

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mjek të Përgjithshëm: 

 1. Ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen duke respektuar kodin e mirësjelljes.
 2. Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin e sëmundjes.
 3. I përgjigjet nevojave të QKMF-së dhe punkteve të tjera në KPSH.
 4. Referon tek specialisti, nëse është e domosdoshme.
 5. Kryen shërbime shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal.
 6. Shërbime shëndetësore për fëmijë.
 7. Promovon edukimin shëndetësor shoqëri.
 8. Trajton lëndimet e vogla.
 9. Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme.
 10. Gjatë punës së tij i asistojnë infermierët.
 11. Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i Kujdesit Primar Shëndetësor nëpër punkte të tjera shëndetësore në Lipjan, me kërkesën e menaxherit dhe Drejtorit të QKMF-.
 12. Për punën e tij/saj i përgjigjet stafit menaxhues QKMF-së dhe DSHPS-

Kushtet dhe kriteret për Mjek të Përgjithshëm: 

 • Fakulteti i Mjekësisë Drejtimi i Përgjithshëm.
 • Licenca e Punës
 • Certifikata Shëndetësore
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore Prishtinë Dega Lipjan
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimi kopje

Aftësitë

 • ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën
 • ketë aftësi organizimin e punës dhe kryerjen e detyrave të përshkruara lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale. 

Paga mujore për Mjek të Përgjithshëm: 

Koeficienti: 7.2 Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar Puna Provuese gjashtë muaj (6) 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 26.04/2022 deri me 10.05/2022 që konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit

Paraqitja e Aplikacioneve: 

Aplikacionet mundë merren në mënyrë fizike zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs. 

Vërejtje: Dokumentet e dorëzuara duhen të janë kopje të noterizuara ( Diploma dhe Licenca) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen, te gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në Web faqen e Komunës https//kk.rks-gov.net/Lipjan dhe në tabelën e shpalljeve të Komunës.

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Prizren e re
17/05/2022
17/05/2022
Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
13/05/2022
13/05/2022