Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (3), Neonatolog/e (1)

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Publikuar
11/04/2022
Skadon
24/04/2022
Lokacioni
Rahovec
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 68 të Ligjit Nr. 06L-114 për Zyrtaret Publik , nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 03/L-040 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Perkujdesje Sociale, shpall këtë; 

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës: 

  • Mjek i praktikës së përgjithshme - kryes detyre 3 (tre)
  • Mjek-neonatolog - kryes detyre 1 (nje)

KUSHTET për Mjek të Praktikës së Përgjithshme dhe për Mjek Neonatolog 

  • Të ketë të kryer fakultetin e mjekësisë (Mjek i praktikës së përgjithshme dhe Mjek-neonatolog)
  • Të jetë i/e pajisur me licencën e punës
  • Çertifikatë mjekësore
  • CV-ja
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
  • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
  • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në Zyrën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe përkujdesje Sociale në komunën e Rahovecit. Formulari i aplikimit merret /shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net. Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim. 

Lista Pritëse:

Kandidatët të cilët grumbullojnë më shumë se 60 pikë, hyjnë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë të lirë Mjekë i praksës së përgjithshme, Mjekë neonatolog kanë të drejtë të punësohen. 

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës. 

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 11.04.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 24.04.2022, deri ne ora 16:00