Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (3)

Junik e1608734384375
Komuna e Junikut
Publikuar më
16/08/2021
Qyteti
Junik
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68, te Ligjit numër 06/L-l 14 për Zyrtarët Publikë, nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Junikut shpall:

SHPALLJE E REKRUTIMIT

Titulli i vendit të punës: Mjek i pergjithshëm
Institucioni: Komuna e Junikut
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: (3) tre
Titulli i mbikëqyrësit: Kryeshefi i QKMF-së
Grada/Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi;
 • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individin/pacientin dhe familjen në të gjitha episodet e jetës nën mbikëqyrje të Mjekut Familjar;
 • Harton dhe zhvillon planin e trajtimit të sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore nën mbikëqyrje të Mjekut Familjar;
 • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simtopatologjinë;
 • Përcjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit të femijëve dhe adoleshentëve;
 • Kujdesi për personat e moshuar në nevojë;
 • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe në mënyrë adekuate; - Interpreton rezultatet e testeve të shpejta laboratorike;
 • Komunikon ose konsultohet me speciaiist të mjekësisë familjare sipas nevojës;
 • Referon pacientin te specialist i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;
 • Kujdes i vazhdueshëm për pacientët me sëmundje kronike jo ngjitëse;
 • Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike);
 • Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe shërbimet në komunitete (grupet vulnerable, vendet ruraie, shkolla, komunitete);
 • Zbatimi i programit të vaksinimit, edukimi shëndetësor, etj.;
 • Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, infermieret familjare, infermieret në komunitet);
 • Vlerëson efektivitetin e kujdesit të ofruar nga ekipi i mjekësisë familjare, identifikon problemet dhe kërkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre;
 • Përcaktohet nga mjeku familjar si pjesë e ekipit të mjekësisë familjare në përputhje me nevojat e pacientit aftësitë dhe kualifikimet për të përmbushur nevojat e institucionit;
 • Merr pjesë në trajnime, vlerësim të kompetencave orientim dhe edukim;
 • Komunikon qartë saktë dhe krijon klimë të mirë për punë që rritë kënaqshmëritë në punë;
 • Kryen edhe punë administrative, vepron në mënyrë profesionale, duke respektuar rregulloret për KPSH dhe vepron në përputhje me të gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e MSH në fuqi;
 • Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë;
 • Nënshtrohet programit nacional të zhvillimit të vazhdueshëm profesional;
 • Përkujdeset për konfidencialitetin e individit;
 • Përcjellja e sëmundshmërisë nën mbikëqyrje të mjekut familjar;
 • Identifikimi i grupeve të veçanta të rrezikut;
 • Merr pjesë në grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjell vendime të përbashkëta për menaxhimin e sëmundjeve;
 • Ndihmon mjekun familjar në zhvillimin e auditeve mjekësore në institucionin përkatës;
 • Merr pjesë në takime, konferenca dhe tregon interesim në zhvillimin e strategjive për përmirësim të intervenimeve klinike dhe nivelit të lartë të kujdesit ndaj pacientit;
 • Tregon aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit.

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve

 • Të ketë të kryer Fakultetin e Mjekësisë;
 • Të jetë i regjistruar dhe licencuar në MSH;
 • Të ketë ndjenjë përgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve të ketë shkathtësi pune të pavarur dhe në ekip si dhe shkathtësi të mira komunikimi;
 • Të ketë njohuri të punës me kompjuter;
 • Të ketë gatishmëri të punojë me të gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo race.

Dokumentet e nevojshme

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) kopje;
 • Diplomat e kualiflkimit; - Kopjen e licencës;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal);
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni.

Dokumentet duhet të jenë në kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit. Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen ngadata 16.08.2021 deri me 30.08.2021(16:00).

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Zyren për shërbim me qytetarë, kati përdhese në ndërtesën e administratës në Komunën së Junikut si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Junikut, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit.

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-uov.net/

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e (4)   Dragash e re
20/10/2021
20/10/2021
Mësues/e Klase në SHFMU   Deçan e re
20/10/2021
16/10/2021
15/10/2021