Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (2)

kacanik 150x150 e1620113906267
QKMF Kaçanik
Publikuar
25/04/2022
Skadon
09/05/2022
Lokacioni
Kaçanik
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008694
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 25/03/2022
Afati për aplikim: 25/04/2022 - 09/05/2022

Komuna e Kaçanikut në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06/L-114 për zyrtarët publikë dhe nenit 8 të Ligjit të punës Nr.03/L-212, më datë 25.03.2022 shpallë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË SHËRBIMIN PUBLIK 

 • Titulli i vendit punës: MJEK I PËRGJITHSHËM
 • Numri i pozitave: Dy (2)
 • Koeficienti/Grada: H-565/1
 • Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
 • Njësia/sektori:Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës 

 1. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore QKMF dhe në teren
 2. Ofrimi i ndihmës mjekësore për të gjitha sëmundjet përgjithësi duke u përkujdesur vazhdimësi për mbrojtjen e shëndetit
 3. Jep këshilla rreth mbrojtje shëndetit dhe sëmundjeve
 4. Diagnostikimi i sëmundjes dhe trajtimi i pacientit
 5. Udhëzon dhe trajton në mjekim parandalues të sëmundjes
 6. Kryen edhe detyra tjera përcaktuara me legjislacionin në fuqi sa i përket mjekësisë familjare

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik ja:

- Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare pajtim me Ligjin për gjuhët, jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, mos jetë i dënuar me vendim të formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, mos ketë në fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa

 • Të kenë kryer Fakultetin e mjekësisë përgjithshme,
 • Të jetë i regjistruar dhe i licencuar
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim rekomandimeve dhe këshillave
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, etj.

Kohëzgjatja e emërimit : pa afat te caktuar

Formularët e aplikimit merren dhe dorëzohen në Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë dhe në web-faqen komunale Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 25.04.2022 deri më 09.05.2022 

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin si në vijim:

 • Kopjen e vërtetuar të Diplomës për nivelin përkatës kualifikimit dhe nostrifikimi i diplomës nëse është marrë jashtë shtetit
 • Dëshima e Licencës
 • Kopja e letërnjoftimit, ekstrakin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime
 • Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes

Pas vlerësimit kandidatëve Njësia e menaxhimit burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale "Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional në shërbimin civil dhe publik të Kosovës, siç specifikohet Ligj"; "Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen"

gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë të vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit Për shkak të numrit madh kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur listen e ngushtë do kontaktohen. Për çdo informacion kandidatët mund kontaktojnë zyrën e personelit