Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (2)

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna Kaçanik
Publikuar më
20/10/2021
Qyteti
Kaçanik
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Komuna e Kaçanikut mbështetje të nenit 67 dhe 68 Ligjit Nr.06/L-114 për zyrtarët publikë dhe nenit 8 Ligjit punës Nr.03/L-212, më datë 20.09.2021 shpallë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË SHËRBIMIN PUBLIK 

Titulli i vendit punës: MJEK I PËRGJITHSHËM
Numri i pozitave: Dy (2)
Koeficienti/Grada: H-565/1
Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
Njësia/sektori: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës 

 1. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore QKMF dhe teren
 2. Ofrimi i ndihmës mjekësore për gjitha sëmundjet rgjithësi duke u përkujdesur në  vazhdimësi për mbrojtjen e shëndetit
 3. Jep këshilla rreth mbrojtje shëndetit dhe sëmundjeve
 4. Diagnostikimi i sëmundjes dhe trajtimi i pacientit
 5. Udhëzon dhe trajton mjekim parandalues sëmundjes
 6. Kryen edhe detyra tjera përcaktuara me legjislacionin fuqi sa i përket mjekësisë familjare

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik janë:

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës, ketë zotësi plotë për vepruar, zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare pajtim me Ligjin për gjuhët, të jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse, mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, mos ketë fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas këtij ligji

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa: 

 • Të kenë kryer Fakultetin e mjekësisë përgjithshme
 • jetë i regjistruar dhe i licencuar
 • Shkathtësi komunikim planifikim punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim rekomandimeve dhe këshillave;
 • Shkathtësi kompjuterike aplikacioneve programeve (Word, Excel, etj.

Kohëzgjatja e emërimit: pa afat te caktuar

Formularët e aplikimit merren dhe dorëzohen Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë dhe web-faqen komunale

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 20.10.2021 deri më 03.11.2021 

bashku me aplikacionin kandidatët duhet dorëzojnë edhe dokumentacionin si vijim:

 1. Kopjen e vërtetuar Diplomës,
 2. Kopja e letërnjoftimit, ekstrakin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime
 3. Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes

Pas vlerësimit kandidatëve Njësia e menaxhimit burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional shërbimin civil dhe publik Kosovës, siç specifikohet Ligj.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit Për shkak numrit madh kërkesave pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur listen e ngushtë do kontaktohen. Për çdo informacion kandidatët mund kontaktojnë zyrën e personelit

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme