Mjek/e i/e Përgjithshëm (6), Infermier/e (4)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
QKMF Podujevë
Publikuar
21/02/2022
Skadon
07/03/2022
Lokacioni
Podujevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008173
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/01/2022
Afati për aplikim: 21/02/2022 - 07/03/2022

Bazuar në Nenet 67, 68 të Ligjit Nr. 06/L – 114 për Zyrtarët Publik të Republikës së  Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës, në mbështetje të Udhëzimit  Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin  Publik, si dhe në bazë të kërkesës së QKMF-së, Komuna e Podujevës shpall: 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE 

QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE 

I. Pozita: Specialist të Mjekësisë Familjare (Mjek i Përgjithshëm) në QKMF Podujevë, 6 (gjashtë) pozita
Koeficienti: H-20 / H-27
Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6  muaj) 

Përshkrimi i detyrave të punës: 

 • Ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen; 
 • Pranon pacientin nga Infermierja, shkruan të dhënat në kartelën shëndetësore, merr  anamnezën, bënë ekzaminimin e pacientit (inspektimin, auskultimin, palpacionin dhe  perkusionin), reanimimin kardio pulmunar dhe referon pacientin për hulumtime të tjera  dijagnostike; 
 • Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin me terapi adekuate; 
 • Udhëzon tek specialisti konsultant nëse është e nevojshme kosulta; 
 • Kryen shërbime në kuadër të shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal;
 • Bën imunizimin (vaksinimin); 
 • Promovon edukimin shëndetsor; 
 • Trajton lëndime të vogla; 
 • Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme; 
 • Bën identifikimin e grupeve vulnerabile dhe të rrezikuara; 
 • Bën dhënjen e barërave dhe medikamenteve esenciale; 
 • Gjatë punës së tij i asistojnë infermierët; 
 • Për punën e vet i përgjigjet Kryeshefit të DMF dhe Drejtorit.

Kualifikimi i kërkuara: 

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë - Drejtimi i Përgjithshëm; 
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent; 
 • Certifikatën e specializimit (për Specialistët). 

2. Pozita: Infermier/e i Përgjithshëm- 4 (katër) pozita
Koeficienti: 4.8
Lloji i vendit të punës: Me afat të pacaktuar, me orar të plotë (Periudha provuese 6  (gjashtë) muaj.  

Përshkrimi i detyrave të punës: 

 • Pranon, triazhon dhe informon pacientin, hap kartelën shëndetësore, merr anamnezen e  shkurtër orjentuese, kryen participimin, matë gjatësinë, peshën trupore, temperaturën,  tensionin arterial, reanimimin kardiopulmonar, bën EKG, problemet geriatrike, aplikon  terapinë parenteriale, IM, IV, subkutan, infuzion, inhalimin, përpunimin e plagës,  këshillon pacientin, dhe udhëzon te mjeku familjar; 
 • Në bashkëpunim me mjekun familjar ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin  dhe familjen; 
 • Promovon edukimin shëndetësor; 
 • Trajton lëndimet - plagët para dhe post operative; 
 • Jep ndihmën shëndetësore në Institucion dhe vendin e ngjarjes; 
 • Kryen vizita shtepiake kur është e domostoshme me udhëzim të mjekut; -Bën injektimin e të gjitha mënyrave të mundshme (IM, IV, SC, ID etj);
 • Kryen të gjitha punët administrative në lidhje me sherbimet që i bën; -Kryen edhe punë tjera sipas udhëzimit të mjekut; 
 • Bën transportimin e pacienteve të sëmurë nga QKMF deri ne institucionin me te  avansuar(SHSKUK) ne baze te udhëzimit të mjekut ordinar, e në raste urgjente edhe pa  udhëzim por me arsyetim të më vonshëm; 
 • Për punën e vet i përgjigjet shefit të shërbimit dhe Drejtorit. 

Kualifikimi i kërkuara: 

 • Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjekësisë apo Diplomë e Fakultetit të Infermierisë;
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT 

Dokumentet e Kërkuara

 • Diploma e kualifikimit përkatës; 
 • Dëshmia e Licencës dhe Specializimit aty ku kërkohet; 
 • Kopja e Leterënjoftimit; 
 • Çdo dokument tjetër apo certifikatë trajnimi; 
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime; 
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor që dëshmon  se gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore (Kjo dëshmi sillet pas pranimit në  mardhënje pune të kandidatit); 
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen. 

Afati i aplikimit: 

Data e njoftimit në webfaqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks gov.net është prej dt. 21.01.2022 deri me dt.19.02.2022. 

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë, nga data 21.02.2022 deri me  datën 07.03.2022. 

Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në  web-faqe zyrtare të Komunës.  

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e  Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe  femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe  proporcional. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.  Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit  të Komunës. 

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë. Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në Drejtorinë për Shëndetësi dhe  Mirëqenie Sociale, në këtë numër të telefonit 038 200 41-005.  

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Shpalljet e ngjashme