Mjek/e i/e përgjithshëm (4)

kamenice komuna e1609613174666
Komuna e Kamenicës
Publikuar më
10/02/2021
Qyteti
Kamenicë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, Neni 8 paragrafi 2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, dhe Neni 4 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Komuna e Kamenicës shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

 • lnstitucioni: Komuna e Kamenicës;
 • Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
 • Titulli i vendit te punës: Mjek/e i/e përgjithshëme;
 • Numri i pozitave: (4) Katër
 • Mbikëqyrësi: Shefi i Njësisë, Kryeshefi i Shërbimit shëndetësor – QKMF-së ;
 • Grada/Koeficienti: H-27 / Gr/Str. 565 Euro
 • Kohëzgjatja e emërimit: Ne kohë te pacaktuar;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi;
 • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individin/pacientin dhe familjen në të gjitha episodet e jetës nën mbikëqyrje të Mjekut Familjar;
 • Harton dhe zhvillon planin e trajtimit të sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore nën mbikqyrje të Mjekut Familjar;
 • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simtopatologjinë;
 • Përcjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve dhe adoleshentëve;
 • Kujdesi për personat e moshuar në nevojë;
 • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe në mënyrë adekuate;
 • Interpreton rezultatet e testeve të shpejta laboratorike;
 • Komunikon ose konsultohet me specialist të mjekësisë familjare sipas nevojës;
 • Referon pacientin te specialist i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;
 • Kujdes i vazhdueshëm për pacientët me sëmundje kronike jo ngjitëse;
 • Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike);
 • Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe shërbimet në komunitete (grupet vulnerable, vendet rurale, shkolla, komunitete);
 • Zbatimi i programit të vaksinimit,
 • Edukimi shëndetësor,
 • Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, infermieret familjare, infermieret në komunitet);
 • Vlerëson efektivitetin e kujdesit të ofruar nga ekipi i mjekësisë familjare, identifikon problemet dhe kërkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre;
 • Përcaktohet nga mjeku familjar si pjesë e ekipit të mjekësisë familjare në përputhje me nevojat e pacientit aftësitë dhe kualifikimet për të përmbushur nevojat e institucionit;
 • Merr pjesë në trajnime, vlerësim të kompetencave orientim dhe edukim;
 • Komunikon qartë saktë dhe krijon klimë të mirë për punë që rritë kënaqshmëritë në punë,
 • Kryen edhe punë administrative, vepron në mënyrë profesionale, duke respektuar rregulloret për KPSH dhe vepron në përputhje me të gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e MSH në fuqi;
 • Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë;
 • Nënshtrohet programit nacional të zhvillimit të vazhdueshëm profesional;
 • Përkujdeset për konfidencialitetin e individit;
 • Përcjellja e sëmundshmërisë nën mbikëqyrje të mjekut familjar;
 • Identifikimi i grupeve të veçanta të rrezikut;
 • Merr pjesë në grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjell vendime të përbashkëta për menaxhimin e sëmundjeve;
 • Ndihmon mjekun familjar në zhvillimin e auditeve mjekësore në institucionin përkatës;
 • Merr pjesë në takime, konferenca dhe tregon interesim në zhvillimin e strategjive për përmirësim të intervenimeve klinike dhe nivelit të lartë të kujdesit ndaj
 • Tregon aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Të ketë të kryer Fakultetin e Mjekësisë;
 • Të jetë i regjistruar dhe licencuar në MSH;
 • Të ketë aktivitete dhe trajnime të realizuara dhe të dëshmuara në EVM;
 • Të ketë ndjenjë përgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve të ketë shkashtësi pune të pavarur dhe në ekip si dhe shkathtësi të mira komunikimi;
 • Të ketë njohuri të gjuhëve të huaja dhe të punës me kompjuter,
 • Të ketë gatishmëri të punojë me të gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo raca.

Dokumentet e nevojshme:

 • Diploma e kualifikimit shkollor
 • Licenca e punës
 • Dokumentin e identifikimit
 • Dëshmi mbi përvojen e punës (nëse ka)
 • Dëshmia se nuk është i denuar dhe nën hetime (kopje);

Dokumentat duhet të jenë në Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetem ato informata të cilat do të jenë të dëshmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

konkursi mbetet i hapur 13 ditë kalendarike nga dita e publikimit, aplikacionet dorëzohen nga data 08.02.2021 deri më 20.02.2021.

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbimet me Qytetar, dhe në Qendren Kryesore të Mjeksisë Familjare në Kamenicë, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Kamenicës, dhe të plotësuarat dorëzohen në zyrën e pranimit në Qendren Kryesore të Mjeksisë Familjare në Kamenicë .

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.
 • Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

17/06/2021
17/06/2021
Edukator/e për parashkollor   Vushtrri e re
17/06/2021