Mjek/e i/e Përgjithshëm

komuna shterpce e1618209168340
Komuna e Shtërpcës
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Shtërpcë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Nëmbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, të nenit8 të Ligjit mbi punën nr.03/L-2012, nenit 4 udhëzim Administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale shpall këtë:

KONKURS

 • Institucioni: Komuna e Shtërpcës - Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • Titulli i vendit të punës: Mjek i PërgjithshëmDoktor i Mjekësisë në QMF - Drejkoc
 • Numri i pozitave: 1
 • Koeficienti / Paga:Mjek i Përgjithshëm H-27
 • Kontrata: 1 vit (me mundësi vahzdimi, periudha provuese 3 muaj)
 • Vendi i Punës: Ambulanta e Mjeksis Familijare në - Drejkoc

Përshkrimi i punëve dhe përgjegjësitë: 

 • Bën ofrimin e shërbimeve shëndetësore në mbrojtjen primare shëndetësore.
 • Kryen evdencën e rregullt të dokumentacionit mjeksor,jep udhëzime me shkrim dhe me gojë për trajtimin e pacientëve .
 • Jep këshilla dhe udhëzime teknikëve medicinal.
 • Bën kontrollin sistematik të pacientevë dhe nxënësve.
 • Bën vlerësimin e punës së stafit nën mbikqyrje.
 • Bën kontrollin e rregullt të dokumentacionit dhe evidentimin e pacientëve.
 • Bën regjistrimin,evidentimin e sëmundjeve të ndryshme ngjitëse.
 • Për punën e vet i përgjigjet Drejtorisë komunale për Shëndetësi.

Kualifikimet dhe përvoja e punës:

 • Diploma e fakultetit të mjeksisë
 • Lisenca e punës
 • 1 vit përvoj pune e preferueshme
 • Dëshmi se nuk është nën

Shkathtësitë dhe aftësitë:

 • Të jetë i vetë-motivuar, i përshtatshëm në ekip, dhe i organizuar mirë
 • Aftesi për perkushtim ne detaje si dhe aftësi për të përmbushur afatet strikte
 • Aftësi për të përcaktuar përparësitë në detyra të shumta dhe ne projekte komplekse
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 8 ditë,  aplikacionet  dorëzohen  nga data 09.04.2021  deri 17.04.2021

Paraqitja e Kërkesave

Të gjithë kandidatët e intersuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Drejtorin e Shëndetsisë në Shtërpcë, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Shtërpcës https://kk.rks-gov.net/shterpce/ dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorin për Shëndetësi dhe Mirqenie Sociale në Shtërpcë.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë, të gjithë kandidatët të kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës që konkurojnë për kto pozita, duhet që diplomat e tyre ( gradat univerzitetet të fitura) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Adminstrativ, nr 12/2018 të datës 10.09.2018, në të ckundërtën komisoni gjatë selektimit të aplikacionve, do të refuzoj gjdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të gjitha komunitetve të Republikës së Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuar pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Për cdo paqartësi aplikusit i drejtohen Drejtoris së Shendetsisë zyra nr 30 ose në tel +38200346913.

Rezultatet shpallen në web faqen e Komunës së Shtërpcës https://kk.rks-gov.net/shterpce/ dhe në https://konkursi.rks-gov.net/.

Listime të ngjashme

10/06/2021