Mjek/e (3)

decan 150x150 1
QKMF Deçan
Publikuar më
02/10/2020
Qyteti
Deçan
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

QKMF “Adem Ukëhaxhaj" në Decan, në bazë të nenit 8 të Ligjit te punës të R.K NR.03/-2012, nenit 4 të udhëzimit administrativ te MPMS nr.07/2017 dhe VENDIMIT NR.___ 196/04 dt.30.09. 2020 te Këshillit Drejtues të saj, publikon këte:

KONKURS - SHPALLJE PUBLIKE

Më anën e se cilës publikon 3 vendpunime për mjek (doktor të mjeksisë), në kohë të pacaktuar , sipas nenit 69 të ligjit për shëndetësi te Republikës se Kosovë),

Kushtet

Kandidatët-tet, kushtet e mëposhtme për puneësim i dëshmojn duke ia bashkangjitur Kerkesës për punësim dokumentëet

  1. Diplomen përkatëse të fakultetit te mjeksise
  2. Licencën e punës si MJEK-DOKTOR | MEDICINES;
  3. Certifikaten e lindjes;
  4. Certifikaten mjeksore, si dëshmi mbi aftësitë psikofizike për punësim dhe
  5. Deshmi nga zyra për punësim ge sjeni në marrëdhenje pune.

Shpailja mbetët e hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Organi kompetent | QKMF-s vendos mbi zgjedhjet e kandidatit-tes në afatin prej 30 ditësh nga dita e mbylljes se këti konkursi- shpalljeje.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme