Mjek/e (2), Teknik/e të Radiologjisë (1)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
QKMF Suharekë
Publikuar më
09/12/2020
Qyteti
Suharekë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 8, të Ligjit Nr.0YL-212 i Punës, publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, Nr. 9012010” konform nenit 4, të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.0712017 për rregullimin c procedurave të konkursit në sektorin publik dhe Autorizimit të Kryetarit të Komunës, datë 27.11.2020 me numër të protokollit Ol.Nr.016-57053, e në mbështetje të vendimit 06-Nr-195 i datës 04.12.2020, Drejtoria shpall dhe korigjon konkursin e datës 01.12.2020 me këtë:

KONKURS

1. Dy mjek/e të praktikës së përgjithshme në QKMF-së në Suharekë.
Numri 1 Referencës: 06- Nr. 1596

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës:

 • Kujdeset për shëndetin e pacientëve, përshkruan tretmanet medikamentet dhe aplikon masat tera shëruese
 • Udhëzon pacientët në bërjen e analizave bazike laboratorike dhe aplikon procedurat tera diagnostike
 • Aranzhon bartjen e pacientëve në spital
 • Udhëzon pacientët tek specialistët mjekësor dhe shkëmben të dhënat relevente mjekësore
 • Pranon implimentimin e programeve shëndetësore të dizajnuara në nivele më të larta si Ministria e Shëndetësisë dhe Komuna
 • Ndihmon në preventimin e sëmundjeve ngjitëse dhe çrregullimeve të ndryshme duke u këshilluar në shëndetin bazik të përgjithshëm,

Kualifikimi: Të gjithë kandidatët duhet të kenë të kryer fakultetin e Mjekësisë drejtimi i Mjekësisë së përgjithshme.

 • Orari i punës: I plote
 • Paga: H-27-56511
 • Kohëzgjatja 6 gjasht muaj punë me mundësi vazhdimi

Kandidatët që aplikojnë duhet të gjellin këto dokumente:

 • Diplomën përkatëse mbi shkollimin e kryer:
 • Vërtetimin mbi stazhin e kryer
 • Licencën e punës
 • Çerifikatën e lindjes
 • Fotokopjën e letërnjoftimit
 • Çertifikatën e gjendjës shëndetësore.
 • Çertifikatën që nuk nën hetimet.

2 Një (1) Teknik/e të Radiologjisë (RTG) në QKMF-Suharekë

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës

 • Të ofroj ndihmën e parë dhe kujdesin tekniko fizik për pacientët
 • Të kryej punë dhe detyra të punës sipas sistematizimit të vendit të punës

Orari Plotë:
Paga mujore bruto: H-S9-4251
Kohëzgjatje e kontratës : Gjashtë muaj punë provusese me mundësi vazhdimi,

Kandidatët që aplikojnë duhet të sjellin këto dokumente:

 • Diplomën bachelor i shkencave të Radiologjisë
 • Vertetimin mbi praktikën profesionale — përvojën (nëse ka)
 • Çertifikatën lindjës
 • Fotokopjen e Letërmjoftimit
 • Çertifikatën e gjendjës shëndetësore
 • Licenca e punës
 • Certifikatën që nuk është nën hetime

Komuna e Suharekës ofron mundësi të barabarta të punësimit përtë gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë Personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Aplikacionet e pa kompletuara sipas kushteve të konkursit si dhe ato që arrin pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.

Të interesuarit formularin e kërkesës për punësim mund t'a marrin në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale në Suharekë.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë pas shpalljes në mjetet e përditshme informative.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme