Mirëmbajtëse/Pastruese

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Publikuar më
26/05/2021
Qyteti
Pejë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8  të Ligjit Nr.037L-212 të Punës , nenit 4 të UA 0772017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik nenit 4 të Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës të punëtorëve të KRUHidrodrini Sh. A. Pejë , Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë publikon këtë :

KONKURS

Pozita: Mirëmbajtëse/Pastruese, NjO Pejë
Ekzekutues: 1 (Një)
Kohëzgjatja e Kontratës: Kontrata lidhet për kohë të caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i të punësuarit .

Detyrat dhe përgjëgjesitë:

 • Mirëmbajtja e përgjithshme e objektit dhe sigurimi i nivelit të lartë të pastertisë në të gjitha hapësirat e objektit
 • Kujdesi dhe mbajtja e pastertisë në të gjitha zyret e punës, duke përfshirë pastrimin e rregullt të tyre dhe inventarit
 • Pranimii materialit higjienik dhe përkujdesja për të
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe raporton për defektet e tyre
 • Bënë ajrosjen e ambientit punues
 • Kujdesi i rregullt ndaj luleve brenda dhe jashte objektit
 • Si dhe detyra te tjera të caktuara nga punëdhënësi
 • Raporton për punën te përgjëgjësi i administratës dhe Kryeshefit Ekzektiv

Kerkesat/Kualifikimet Profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme
 • Të ketë përvojë pune në kohëzgjatje prej 1 viti, në punë të ngjajshme
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Çertifikatën që kandidati nuk është nën hetime
 • Dëshmi për përvojën e punës:

Aplikacionet mund të merrenë në zyrën Burimeve Njerëzore te KRU. “Hidrodrini 'Sh. A. Rr” Lekë Dukagjini” Nr.156 Pejë dhe Heb — faqen e Hidrodrini” Sh. A hidrodrini.com

Aplikacionit i bashkangjiten kopje të dokumentacionit mbi kualifikimin, për Përvojen e punës, dokumente tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen në KRU “ Hidrodri tyra e Burimeve Njerëzore në pliko të mbyllur në adresën: Rr.“ Lekë Dukagjini“ nr.156 - Pejë (afër Patrikanës së Pejës).
Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, në shtypin ditor edhe web faqen hidrodrini.com

Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues.

Kandidatët që hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim në afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore.

Aplikacionet e derguara pas afatit të cekur më lartë nuk do të pranohen .Dokumentat jo të kompletuara do të refuzohen . KRU “ Hidrodrini” Sh. A. ofron mundesi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.