Mirëmbajtëse/Pastruese

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Publikuar
16/02/2022
Skadon
02/03/2022
Lokacioni
Pejë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr.037L-212 të Punës , nenit 4 të UA 0772017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik nenit 4 të Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës të punëtorëve të KRU “ Hidrodrini “ Sh. A. Pejë , KRU “ Hidrodrini “ Sh. A. publikon këtë :

KONKURS

Pozita: Mirëmbajtëse/Pastruese ne Impiantin e trajtimit të ujërave te zeza
Ekzekutues: 1 (Një)
Kohëzgjatja e Kontratës: Kontrata lidhet për kohë të caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i të punësuarit .

Detyrat dhe përgjëgjesitë:

 • Mirëmbajtja e përgjithshme e objektit dhe sigurimi i nivelit të lartë të pastertisë në të gjitha hapësirat e objektit
 • Kujdesi dhe mbajtja e pastertisë në të gjitha zyret e punës, duke përfshirë pastrimin e rregullt të tyre dhe inventarit
 • Është përgjegjëse për siguri ne punë dhe. sigurimin e mjeteve materiale që janë nen përgjithësinë e saj
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe raporton për defektet e tyre
 • Bënë ajrosjen e ambientit punues
 • Kujdesi i rregullt ndaj luleve brenda dhe jashtë objektit
 • Si dhe detyra te tjera të caktuara nga punëdhënësi
 • Raporton per punën te Menaxheri i ITUZ .

Procedurat për aplikim

 • Të ketë përvojë pune në kohëzgjatje prej 1 viti, në punë të ngjajshme
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Çertifikatën që kandidati nuk është nën hetime:

Aplikacionet mund të merrenë në zyrën Burimeve Njerëzore të KRU “Hidrodrini 'Sh. A. Rr” Lekë Dukagjini” Nr.156 Pejë dhe Heb — faqen Hidrodrini” Sh. A. hidrodrini.com

Aplikacionit i bashkangjiten kopje të dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilën konkurrojnë kandidatët.

Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen në KRU “ Hidrodrini” Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore në pliko të mbyllur në adresën: Rr.“ Lekë Dukagjini“ nr.156 - Pejë (afër Patrikanës së
Pejës).

Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, në shtypin ditore dhe Web — faqen hidrodrini.com

Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues.

Kandidatët që hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim në afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore.

Aplikacionet e derguara pas afatit të cekur më lartë nuk do të pranohen .Dokumentat, (jo të kompletuara do të refuzohen .

KRU “ Hidrodrini” Sh. A.ofron mundesi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.