Mirëmbajtës/e në SHFMU

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
07/05/2022
Skadon
21/05/2022
Lokacioni
Malishevë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008785
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/04/2022
Afati për aplikim: 07/05/2022 - 21/05/2022

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114 për Zyrt: ret Publikë, e në bazë nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 Ligjit Punës, nr. 03/L-212,( Gazeta Zyrta e Republikës Kosovës, Nr.90/2010), Neni 5 pikës c. Ligjit për Arsimin Komunat e Reput ikës Kosovës, nr. 03/L-068, Ligjit për Arsimin parauniverzitar Republikën e Kosovës, Nr.(HL-032, datës 29.08.2011 nenit 34 dhe 35 Udhëzimit Administrativ (MPMS)Nr.07/2017 år rregullimin e Procedurave Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Arsimit të Përgjithshëm. Drejtori për Arsim dhe Edukim shpall

Konkurs për plotësimin e vendit të punës 

Nr | Niveli, Shkolla | Titulli i vendit të punës | Vendi lirë zëvendesim | Numri i pozitave | Orë

 • SHFMU Ramadan Morina Damanek | Mirëmbajtës  | I lirë | 40

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës: 

 • Mirëmbajtja e anës teknike- objektit shkollor për krijimin e kushteve normale zhvillimit procesit edukativo arsimor
 • Mirmbajtja e nxemjes qëndrore gjatë sezonit dimërorë dhe krijimi i kushteve normale për ngrohje objektit shkollor.
 • Bënë sanimin e prishjeve elektronike
 • Mirmbanë prishjet ndollin sistemin e ujit dhe sanitarisë
 • Përkujdeset për lëshimin - prej ndezjes kalldos nga ora 06 e mengjesit deri ora 16
 • Mirmëban pompën dhe kazanin e ujrave atmosferike, gjatë sezonit veror
 • Mirëmban kopshtin e objektit dhe rrethojën.
 • Bënë kërkesa për furnizim me material, pjesë nevojshme për mire mbajtjen e objektit përgjithësi,
 • Njofton për gjitha dëmet dhe defektet eventuale shkollë,
 • Kujdeset për ruajtjen e objektit dhe inventarit shkollës,
 • Kryen punë tjera sipas kërkesës drejtorisë shkollës dhe DKA

Kriteret e kualifikimit për Mirmbajtës

 • Shkolla e mesme 

Çdo kandidat (aplikues) duhet kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (fotokopje te vertetuar) si vijon

 • Formulari i aplikimit i plotësuara merret Komunë-Qendra për Shërbime me Qytetarë),
 • Dëshmi mbi përgatitjen profesionale-kualifikimin, fotokopje e vërtetuar 
 • Dokumentin e personal (letërnjoftimit ose pasaportën)
 • Certifikata nuk është nën hetime dhe se nuk është i dënuar pë vepra penale
 • Dëshmi përvojës punës

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, data, 07. 1.2022 deri më 06.05.2022, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga ata .07.05.2022 deri me 21.05.2022 ora (16:00)

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren Qendrën e shërbimeve me qytetarët, kati i parë ndërtesën e administratës Komunës Malishevës, dhe i plotësuar dorëzohet persona sht në Zyrën e Prunimit, Aplikacionet e pakompletuara dhe ato dërzohën pas afatit konursit nuk do merren shqyrtim. Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetën ato informata, cilat jadëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm të deklaruara pa deshmi)

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme