Mirëmbajtës/e i/e objektit 

Komuna Mitrovicë e Jugut
Publikuar
06/06/2022
Skadon
20/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008953
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 05/05/2022
Afati për aplikim: 06/06/2022 - 20/06/2022

Ne pajtim të nenit 68 parag.1, neni 79, 80, 81 dhe 82 të Ligjit nr. 06-L/114 për Zyrtarët Publik, neni 8  paragrafi 1 dhe 2, neni 10 nënparagrafi 2.1, i Ligjit nr.03/L-212 të Punës, nenit 4, si dhe dispozitave  tjera të Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e  Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpall; 

K O N K U R S 

 • Njësia: Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 
 • Pozita: Mirëmbajtës i objektit
 • Paga: Koeficienti 5
 • Orari i punës: 40 orë pune në javë
 • Kohëzgjatja: Me afat të pacaktuar
 • Periudha provuese: 6 muaj 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përkujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin e plotë të objektit të komunës dhe hapësirave  rreth objektit;  
 • Kujdeset për mirëmbajtjen dhe sanimin e prishjeve në rrjetin e ujsjellësit, kanalizimit, në  pastrimin e pusetave, rrjetit elektrik, nxemjes qendrore;
 • Kujdeset për riparimin e nyjeve sanitare në objektin e komunës, në zyrat e vendit;
 • Kujdeset për riparimin e tavolinave, karrikave, dyerve dhe dritareve;
 • Kryen edhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi në përputhje me natyrën e punës së tij.

Kushtet e nevojshme: 

 • Diploma e shkollës së mesme;
 • 1 vit përvojë pune në fushën përkatëse, ose të përafërt.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar, të cilët i  plotësojnë kushtet e konkursit dhe dispozitat e Ligjit për Zyrtarët Publikë, Ligjit të punës dhe  dispozitat e tjera në fuqi. 

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën nr. 10 në Komunën e  Mitrovicës. Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës dhe ti  bashkëngjiten këto dokumente: diploma mbi kualifikimin, kopja e letërnjoftimit; ekstrakti i lindjes; dëshmia e përvojës së punës dhe certifikata nga gjykata kompetente me që dëshmon se nuk jeni nën  hetime.  

Kontaktet me telefon mund ti bëni në 028 – 532 104.  

Informata të përgjithshme : Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara  në Zyrën nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e  pakompletuara nuk do të pranohen. Data e njoftimit në veb faqen; konkursi.rks-gov.netështë prej dt;  05.05.2022 deri me dt; 03.06.2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 06.06.2022 deri me  datën 20.06.2022. Përveq veb faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në  ueb-faqen zyrtare të Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/Dokumentet e dërguara pas  afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën nga Komisioni. 

Shpalljet e ngjashme

17/06/2022