Mirëmbajtës/e i/e objekteve – Punëtorë teknik (5)

50x50 komuna peje
QKMF Pejë
Publikuar
23/04/2022
Skadon
06/06/2022
Lokacioni
Pejë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008875
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/04/2022

Në mbështetje nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, nenit 8 Ligjit të Punës 03/L-212, nenit 4 Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 Për Rregullimin e Procedurave Konkursit në Sektorin Publik, Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare në Pejë, publikon

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

Titulli i vendit të punës: 

 • Mirëmbajtës i objekteve - Punëtorë teknik : Pesë (5) Pozita.
  Nëpunësi mbikqyres:
  Shefi i Njësisë/ Shërbimit

Paga mujore -- koeficienti për pozitën Mirëmbajtës i objekteve – Punëtorë teknik: 4.5 H-71 (352.8

Orari i punës: 40 orë në javë (orar i plotë)
Kohëzgjatja e emërimit: Në kohë të pacaktuar
Puna provuese3 muaj 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë për pozitën Mirëmbajtës i objekteve - Punëtorë teknik: 

Perkujdeset për mirëmbajtje rregullt :

 • Ndërtesave,
 • Paisjeve mekanike,elektrike,biomjekësore etj.
 • Parkingut,kopshtit,
 • Automjeteve institucionit shëndetsor,
 • Sistemit të ngrohjes dhe stacionit të ngrohjes,etj.
 • Kryen edhe punë tjera të përcaktuara nga udhëheqësi i shërbimit teknik

Kualifikimi, pervoja dhe aftësitë për pozitën Punëtorë teknik: 

 • Të kanë të kryer shkollën e mesme
 • njofin punën me kompjuter. (e deshirueshme)
 • Të posedojnë çertifikata të trajnimeve në përputhje me detyrat e cekura më lartë. (E dëshirueshme)
 • Njohja e dygjuhësisë (e dëshirueshme)
 • Përvojë e punës (e dëshirueshme) 

Kushtet e aplikimit: Kandidatët konkurojnë për këto vende të punës,kërkesës (aplikacionit), duhet të ja bashkangjesin edhe këto dokumente

 • Dëshmin e kualifikimit kërkuara me konkurs. (Diploma, Certifikata) ;
  Për kandidatët cilët kanë diplomuar jashtë Republikës Kosovës, dokumentacionit duhet i bashkangjitet edhe dokumenti i nostrifikimit të diplomës.
 • Çertifikatën e lindjes,
 • Fotokopjen e letërnjoftimit,
 • Çërtifikatën që ndaj tij /saj nuk zbatohen hetimet,

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë ,nga data 23.05.2022_deri me 06.06.022. 

Paraqitja e kërkesave

Të gjithë kandidatët e interesuar, Kërkesat (Aplikacionet ) mund ti marrin në formë fizike Arkivën e QKMF-Pejë, apo ti shkakrkojnë nga ueb faqja zyrtare e Komunës së Pejës https://kk.rks-gov.net/peje/_dhe portali shtetërorë https://konkursi. rks-gov.net/..

Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet Arkivën e QKMF-Pejë. Vetëm Kandidatët cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë listën e ngushtë do të ftohen intervistë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës e që konkurojnë për këto pozita , duhet që diplomat e tyre ( gradat universitare fituara) jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit shkencës dhe teknologjisë, pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr. 12/2018 datës 10.09.2018, të kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. 

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve Republikës Kosovës

Dokumentacioni i cili i bashkangjitet aplikacionit duhet të jetë fotokopje dhe se i njëjti nuk kthehet. 

Kandidatët te cilet perzgjedhen ,pas shpalljes së njoftimit publik ,duhet te sjellin dokumentet origjinale , si dhe çertifikatën mbi gjendjen shëndetsore

Dokumentet e pakompletuara dhe cilat nuk i pergjigjen kërkesave konkursit,si dhe dokumentacioni qe mbërrin me vonesë nuk do të merret në shqyrtim . 

Për informata më hollësishme mund të informoheni në Zyrën e personelit QKMF, nr. 49 apo në nr, Tel 039.423-424 çdo ditë pune deri orën 14:00.

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec
22/05/2022
Rrobalarës/e (1)   Rahovec
22/05/2022
Mirëmbajtës/e (1)   Rahovec
22/05/2022