Mirëmbajtës/e (1)

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Publikuar
22/05/2022
Skadon
06/06/2022
Lokacioni
Rahovec
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008865
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/04/2022
Afati për aplikim: 23/05/2022 - 06/06/2022

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 68 të Ligjit Nr. 06L-114 për Zyrtaret Publik, nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 03/L-040 dhe nenit 81.1 të Statutit Komunës së Rahovecit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Perkujdesje Sociale, shpall këtë; 

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës: 

 1. Mirëmbajtës/e ... kryes detyre 1 (nje)
 2. Rrobalarës/e ... kryes detyre 1 (nje)

KUSHTET për Mirëmbajtës/e

 • ketë të kryer shkollën e mesme (diplomë)
 • Çertifikatë mjekësore
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës. 

KUSHTET për Rrobalarës/e

 • Të ketë kryer shkollën e mesme (diplomë)
 • Çertifikatë mjekësore
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës. 

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në Zyrën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale në komunën e Rahovecit, Formulari i aplikimit merret /shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net. Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret shqyrtim. 

Themelimi i marrëdhënies së punës: Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 22.05.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 06.06.2022, deri ne ora 16:00. 

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

Rrobalarës/e (1)   Rahovec
22/05/2022
16/05/2022
05/05/2022