Mësues/e

lipjan
Komuna e Lipjanit
Publikuar më
05/08/2020
Qyteti
Lipjan
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 037L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 9072010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03)L-068, Nenit 4 dhe 5, të Udhëzimit Administrativ Nr. 0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

SHFMU “Hasan Z. Kamberi” Sllovi
Një (1) Mësues/e klase (Me kohë të caktuar)

Kushtet e kërkuara:

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

  • Aplikacioni i plotësuar (merret në komunë — Qendra për Shërbime me Qytetarë sporteli nr. 3),
  • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë)
  • Diplomë (Çertifikatë) fotokopje të vërtetuar nga organi përkatës
  • Certifikata që nukjeni nën hetime.
  • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Kriteret e kualifikimit:

Përgatitje adekuate profesionale, në bazë të normativit 1072018 (MASHT),

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Si informata të sakta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.

Për intervistë do të ftohet ata kandidat të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të lartcekura. Informimi i kandidatëve aplikues rreth mbajtjes së testit me shkrim, intervistës me gojë dhe shpallja e rezultateve do të bëhet në VVeb faqen e Komunës së Lipjanit  dhe tabelën e shpalljeve.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit.

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

07/10/2020