Mësimdhënës i/e Violinës

kamenice komuna e1609613174666
Komuna e Kamenicës
Publikuar më
22/04/2021
Qyteti
Kamenicë
Kategoria
Muzikë  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT NË KAMENICE RISHPALL

KONKURS
Per vende te punes

Niveli | Pozita | Vendi Lirë | Numri i pozitave dhe numri i orëve | Periudha e Angazhimit

SHFMU | Mësimdhënës i/e Violinës | Nje vend te punes | Nje gjysme norme e punes me 10 ore mesimore | Kohëzgjatja: Me kohe te caktuar deri më 31.08.2021

Kriteret e kualifikimit për mësimdhënës

  • Niveli Master i Muzikes (Studimet e kompletuara Për instrumentin përkatës)
  • Sistemi katërvjeçar
  • Bachelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë keto dokumente:

  • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në Komunë — Qendra për Shërbime me. Qytetarë)
  • Rezymeja personale (CV)
  • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë)
  • Diplomat e kualifikimit (ose çertifikatat), çertifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri.
  • Çertifikatat e trajnimeve të akredituara nga MASHT, të tjerat nuk do të merren parasysh gjatë procedurës së para-seleksionimit Dëshmi të përvojës së punës vetëm në institucione arsimore (vetëm kontrata ose vërtetimi i protokolluar nga punëdhënësi të merren parasysh), në të kundërtën asnjë dokument tjetër nuk do të jetë relevant përpara seleksionimit.

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë nga dita e shpalljes.

link icon  Shpallja e plotë.