Mësimdhënës/e për mësim klasor

dragash logo min e1558652293568
Komuna e Dragashit
Publikuar më
18/09/2020
Qyteti
Dragash
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04)L-032, nenit 8 të Ligjit mbi Punën në Republikën e Kosovës, nr.03L-212, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr.031L-068, Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.1072018 të datës 20.07.2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr.0572015- normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, vendimin e MASHT nr.232201B, vendimin e MASHT nr.231701B të datës, 04 Gusht 2015, kërkesën nga MASHT ref.2-2955 të datës O1 Korrik 2016. Drejtoria Komunale për Arsim në Dragash, shpall:

KONKURS- plotësues

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për arsimin parafillor, fillor të mesëm të ulët dhe të
mesëm të lartë të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 202072021.

SHFMU '' Sezai Surroi''- Bellobrad

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor në Zym ( deri sa punëtorja të kthehet nga pushimi i
  lehonisë )

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (merret në DKA ku dorëzohen aplikacionet me dokumentet tjera
  përkatëse.)
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit ose pasaportës)
 • Diploma duhet të jetë e vërtetuar nga origjinali, në të kundërtën nuk merret si valide (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj
 • Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë Republikës së Kosovës , duhet të sjellin diplomën e nostrifikuar
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë
01.09.2020, por në varësi të lirimit real të vendit të punës në IEAA (datës së pensionimit
apo pushimit të lehonisë etj.).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.

Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për Kohkurrimnuk iu kthehet kandidatëve.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

Arsimtar/e (3)   Viti e re
21/10/2020
21/10/2020
Mësimdhënës/e (11)   Gjakovë
20/10/2020
Mësimdhënës/e (2)   Malishevë
20/10/2020