Mësimdhënës/e për lëndët e Mjekësisë (3)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar
19/02/2022
Skadon
05/03/2022
Lokacioni
Klinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008147
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 20/01/2022
Afati për aplikim: 19/02/2022 - 05/03/2022

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, nenit 67 dhe 68, si dhe nenit 8 te Ligjit te punës nr. 03/L-212, dhe Ligjit për Arsimin para universitar Nr. 04/L-032 , UA 10/ , neni 4 pika 6 te Udhëzimit Administrativ 07/2017 , Drejtoria Komunale e Arsimit në Klinë përkatësisht Drejtori i Drejtorisë , shpall:

KONKURS TE PLOTESIMIN E VENDEVE TE LIRA TE PUNES

Drejtoria e Arsimit

Titulli i punës 3 (tre) Mësimdhënës për lëndët e Mjekësisë SHMP ‘Fehmi Agani” në Klinë
Koeficienti: 6.36
Përgatitja profesionale e kërkuar: Sipas UA. 05/2015 - Normativi për mësimdhënësit e Arsimit Profesional

Përshkrimi i detvrave punuese:

 • Realizon plan programin mësimor për vendin përkatës te punës duke u bazuar ne Ligjin mbi arsimin para universitar ne republikën e Kosovës dhe ne aktet e tjera nen iigjore,
 • Përgatit me rregull planin mësimor vjetor mujor dhe ditor ne përputhje me kurrikulen e ne pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies e aftësive dhe prioriteteve individualë te çdo nxënësi,
 • Zbaton metodologjitë e reja te mësimdhënës dhe te vlerësimit ne përputhje me udhëzimet kurrikulare,
 • Te kontrolloj me rreguJJ dhe te mbaje evidencën për suksesin dhe progresin individual te secilit nxënës si dhe te jete ne gjendje ti raportoj prindit apo kujdestarit te familjes,
 • Te marr pjese aktive ne përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve te tjera ne shkolle kur kërkohet nga drejtori i shkollës,
 • Te kujdeset për zhvillim te vazhdueshëm profesional individual,
 • Është i obliguar te respektoj kodin e veshjes dhe te sjelljes te përcaktuar me rregulloret e shkollës,
 • Te bashkëpunon me organet e shkollës dhe me institucionet tjera profesionale

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. Aplikacioni i punësimit
 2. Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
 3. Diploma e vërtetuar te noteri publik
 4. Certifikata e diplomimit jo me e vjetër se gjashte muaj e vërtetuar te noteri
 5. Certifikata që nuk eshët nen hetime
 6. Certifikata e lindjes.

Mënyra e aplikimit:

 • Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet ne kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit. Formuiari i apiikimit mund te shkarkohet nga rks-gov.net

Rekrutimi:

Intervista me shkrim dhe gojë dhe përzgjedhjen e kandidateve do te bëje Komisioni i përzgjedhur nga DKA Themelimi i marrëdhënies se punës:

 • Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës

Aplikimi ne konkurs:

 • Afati i aplikimit fillon nga data 19/02/2022 e deri me 05/03/2022 ora 16:00
 • Rezultatet shpallën në ueb faqen e komunës.

Shpalljet e ngjashme

Mjekë Specialistë (5)   Prishtinë
19/05/2022
Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022